Strona główna
Społeczeństwo Informacyjne - Aktualności

Aktualności z projektów są dostępne na stronach poszczególnych projektów. Lista projektów realizowanych przez DSI jest dostępna tutaj.Projekt „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2017”

Email Drukuj PDF

Serdecznie zapraszamy szkoły do udziału w kolejnej, szóstej edycji projektu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2017" skierowanej do uczniów szkół z województwa świętokrzyskiego.

Zagadnienia związane z mądrym i bezpiecznym użytkowaniem zasobów internetu są ciągle ważnym elementem edukacji dzieci i młodzieży. Bezpieczeństwo w sieci oraz odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych znalazło się wśród głównych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018.

W celu określenia najczęstszych zagrożeń wśród uczniów z terenu woj. świętokrzyskiego oraz zdefiniowania formy i tematyki prac konkursowych, tematyki przyszłych warsztatów/szkoleń dla nauczycieli jak też spotkań z uczniami, opracowano ankietę diagnostyczną. Organizatorzy projektu tj.: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach i Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach zwrócili się z prośbą o wypełnienie ankiet do dyrektorów wytypowanych szkół z terenu woj. świętokrzyskiego. Badanie ankietowe zostało przeprowadzone w terminie od 21.06.2017 r. do 18.07.2017 r. i wzięły w nim udział 94 placówki oświatowe.

Wyniki ankiety wskazują, że najczęściej pojawiającymi się zagrożeniami są:

  • uzależnienie od internetu;
  • przemoc rówieśnicza w sieci, stalking, groźby karalne, publikowanie lub rozsyłanie ośmieszających lub kompromitujących informacji, zdjęć, filmów;
  • dopisywanie obraźliwych komentarzy (hejt).

Tematyka tegorocznej, siódmej edycji Projektu związana jest z wymienionymi wyżej zagadnieniami oraz z hasłem Dnia Bezpiecznego Internetu 2018 „Lepszy internet zaczyna się od Ciebie". Pełny raport z badania dostępny jest na stronie Projektu.

Więcej informacji:

http://www.scdn.pl/index.php/component/content/article/1425

 

Ogłoszenie o konkursie dla Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych (III nabór) - Polska Cyfrowa

Email Drukuj PDF

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 04.09.2017 do 28.02.2018

Kto może składać wnioski?
• organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016 r., poz. 1817),
• JST (na poziomie województw lub powiatów) oraz ich związki i stowarzyszenia,
• instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku,
• partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Działania szkoleniowe ukierunkowane na rozwój kompetencji cyfrowych.

W celu uzyskania najbardziej efektywnego rezultatu ww. działań, możliwe będzie wykorzystanie innych, aniżeli stacjonarne kursy i szkolenia, form przekazywania wiedzy, które będą integrować oraz angażować ich uczestników, wykorzystując przy tym dostępne narzędzia TIK. W tym kontekście dopuszczalne są projekty kompleksowe łączące różnorodne formy dotarcia do ostatecznego odbiorcy.

Działanie jest realizowane poprzez projekty grantowe. W projekcie grantowym występuje operator (wnioskodawca oraz ewentualni partnerzy) oraz grantobiorcy (JST na poziomie gmin – samodzielnie lub we współpracy z organizacjami pozarządowymi).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu
Maksymalne dofinansowanie wynosi 99% wartości wydatków kwalifikowanych projektu, z czego 84,63% stanowią środki UE (EFRR), a 14,37% stanowi współfinansowanie krajowe z budżetu państwa. Minimalny wkład własny beneficjenta stanowi 1% wartości wydatków kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów
Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 160 000 000 PLN.

Sposób składania wniosków
Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie
z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), za pośrednictwem aplikacji internetowej, udostępnionej pod adresem: https://popc03.cppc.gov.pl.

Wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do opracowania wniosku o dofinansowanie znajdują się na stronie internetowej: https://www.polskacyfrowa.gov.pl/nabory/31-dzialania-szkoleniowe-na-rzecz-rozwoju-kompetencji-cyfrowych-iii-nabor/

Źródło:

http://www.sejmik.kielce.pl/item/56197-ogloszenie-o-konkursie-dla-dzialania-3-1-dzialania-szkoleniowe-na-rzecz-rozwoju-kompetencji-cyfrowych-iii-nabor-polska-cyfrowa

 


Strona 3 z 75

Ilość odwiedzin:164026

Projekty zrealizowane