Jesteś tutaj: Strona główna
 
 
Aktualności
 

Departament Polityki Regionalnej informuje że, NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Konkurs skierowany jest wyłącznie do podmiotów, których projekty zostały ocenione pozytywnie przez Komisję Europejską w ramach SME Instrument (faza II) i otrzymały Seal of Excellence (z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania).

Termin  naboru od 19.06.2017 do 29.12.2017

Data utworzenia: piątek, 23 czerwca 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje że, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” poddziałania 2.3.3: „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”.

Termin  naboru od 16.06.2017 do 31.01.2018

Data utworzenia: piątek, 23 czerwca 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje że, NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze” Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Termin  naboru od 12.06.2017 do 12.09.2017

Data utworzenia: środa, 21 czerwca 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje że, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” POIR ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów.

Data utworzenia: środa, 21 czerwca 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje że, NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (finansowanie małych projektów o krótkim okresie realizacji (zakończonych do 31 października 2018 r.), zlokalizowanych poza województwem mazowieckiem (kategoria regionów słabiej rozwiniętych).

Termin  naboru od 01.06.2017 do 31.08.2017

Data utworzenia: środa, 21 czerwca 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje że, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.4 „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji” Poddziałania 2.4.1 „Centrum analiz
i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB” Pilotaż Granty dla Seal of excellence”.

Termin  naboru od 24.05.2017 do 21.06.2017

Data utworzenia: środa, 21 czerwca 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje ogłoszenie konkursu „Szkolenia pracowników Ochotniczych Hufców Pracy w zakresie świadczenia usług w ramach sieci EURES”.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu potrwa od 05.07.2017 do 07.08.2017

Data utworzenia: piątek, 9 czerwca 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Ministerstwo Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, planuje ogłoszenie konkursu na podnoszenie kompetencji kadr planowania przestrzennego w zakresie analizy, przetwarzania i prezentacji danych przestrzennych.

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 30.06.2017 do 25.08.2017

Data utworzenia: wtorek, 6 czerwca 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty urząd” Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 03.07.2017 do 31.07.2017

Data utworzenia: wtorek, 6 czerwca 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 30.06.2017 do 29.09.2017

Data utworzenia: wtorek, 6 czerwca 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości planuje ogłoszenie konkursu na dofinansowanie projektów typ 2 w ramach działania 2.2 „Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu potrwa od 30.06.2017 do 29.09.2017

Data utworzenia: czwartek, 1 czerwca 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju planuje ogłoszenie w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych konkurs na Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki III.

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 26.06.2017 do 15.09.2017

Data utworzenia: czwartek, 1 czerwca 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, planuje ogłoszenie konkursu na realizację projektów w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym PO WER.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu potrwa od 30.06.2017 do 07.08.2017

Data utworzenia: czwartek, 1 czerwca 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje nabór wniosków o dofinansowanie projektu pt. „Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące specjalizację I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego”.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu potrwa od 12.06.2017 do 26.06.2017

Data utworzenia: czwartek, 18 maja 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej  informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Planowany termin składania wniosków: Od 09.05.2017r  do 31.08.2017r

Data utworzenia: poniedziałek, 8 maja 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.5.

Planowany nabór wniosków: 22.05.2017  do 14.07.2017

Data utworzenia: poniedziałek, 8 maja 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej  informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs nr I w 2017 r. na wybór projektów do dofinansowania w ramach działania 1.2 POPW Internacjonalizacja MŚP.

Planowany termin składania wniosków: Od 28.04.2017r  do 30.06.2017r

Data utworzenia: poniedziałek, 8 maja 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje że, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Termin  naboru od 16.05.2017 do 28.12.2017

Data utworzenia: poniedziałek, 8 maja 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje ogłoszenie konkursu w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym (Priorytet inwestycyjny: 9 iv Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu potrwa od 30.04.2017 do 05.06.2017

Data utworzenia: czwartek, 13 kwietnia 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje że, Departament Innowacji w Ministerstwie Rozwoju jako Instytucja Organizująca Konkurs w Programie Inteligentny Rozwój ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw.

Termin  naboru od 08.05.2017 do 07.07.2017

Data utworzenia: wtorek, 11 kwietnia 2017r.
 
 
 
Logowanie
 

 
 
 
 
 
copyrights © 2012 - 2017 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 
Jesteś naszym
036043 gościem
 
 
 
 
 
 

Strategia rozwoju województwa jest podstawowym i najważniejszym dokumentem samorządu województwa, określającym obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju, prowadzonej w przestrzeni regionalnej.