Jesteś tutaj: Strona główna
 
 
Aktualności
 

Departament Polityki Regionalnej informuje że, NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

Termin  naboru od 22.02.2017 do 07.04.2017

Data utworzenia: piątek, 24 lutego 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Data utworzenia: czwartek, 23 lutego 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój planuje ogłoszenie konkursu pn. „Szkolenia wspierające wdrażanie Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr (ZSRK) dla pracowników sądownictwa powszechnego oraz Ministerstwa Sprawiedliwości”.

Data utworzenia: czwartek, 23 lutego 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska, ogłasza konkurs projektów w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna typ projektu 2.4.2 Rozwój zielonej infrastruktury podtyp projektu  2.4.2a Zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych o zasięgu lokalnym i regionalnym mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu KONKURS NR 2.4.2/1/2017

Planowany nabór wniosków: Od 24.03.2017 do 15.05.2017    

Data utworzenia: czwartek, 23 lutego 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałania 2.3.1:Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

Termin konkursu - data naboru wniosków od 04.11.2016 do 31.03.2017

Data utworzenia: czwartek, 23 lutego 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój planuje ogłoszenie konkursu pn. „Centrum Arbitrażu i Mediacji - Koordynator”.

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 23.01.2017 do 15.02.2017

Data utworzenia: środa, 8 lutego 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej  informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na wybór projektów  do dofinansowania w ramach  II Etapu działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Planowany termin składania wniosków:

Od 01.02.2017r  do 29.09.2017r

Data utworzenia: czwartek, 2 lutego 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs do Działania 2.2 Infrastruktura drogowa w ramach POPW 2014-2020. Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów PO PW oraz celów działania określonych w SZOOP, do których należy w szczególności zwiększenie dostępności miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych w zakresie infrastruktury drogowej. Realizowane inwestycje mają przyczynić się do lepszego skomunikowania stolic Polski Wschodniej i ich obszarów funkcjonalnych z siecią dróg krajowych, w tym siecią TEN-T.

Planowany nabór wniosków  potrwa od 28.02.2017 do 27.04.2017

Data utworzenia: czwartek, 2 lutego 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Gospodarki, ogłasza konkurs projektów w ramach Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji  Konkurs nr POIS.01.06.02-IW.03-00-K02/17

Planowany nabór wniosków   od 28.02.2017 do 28.04.2017

Data utworzenia: czwartek, 2 lutego 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Gospodarki, ogłasza konkurs projektów w ramach Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu Konkurs nr POIS.01.05.00-IW.03-00-K02/17

Planowany nabór wniosków  potrwa od 28.02.2017 do 28.04.2017

Data utworzenia: środa, 1 lutego 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju planuje ogłoszenie konkursu w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym w programie Studiujesz? Praktykuj! dotyczące realizacji wysokiej jakości programów stażowych.

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 06.03.2017 do 07.04.2017

Data utworzenia: środa, 1 lutego 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, planuje ogłoszenie konkursu w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej (Priorytet inwestycyjny: 9 v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia).

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu potrwa od 28.02.2017 do 24.03.2017.

Data utworzenia: wtorek, 31 stycznia 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Minister Zdrowia, wykonujący zadania Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) planuje ogłoszenie konkursu w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych. Przedmiotem konkursu są projekty, które przewidują realizację programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków.

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 25.02.2017 do 27.03.2017

Data utworzenia: piątek, 27 stycznia 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój planuje ogłoszenie konkursu pn. „Szkolenia z zakresu zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej dla kadr prokuratury”.

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 20.02.2017 do 13.03.2017

Data utworzenia: czwartek, 26 stycznia 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje że, NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU (NCBR) ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Termin rozstrzygnięcia konkursu - ogłoszenie wyników oceny nastąpi w przeciągu 90 dni od zamknięcia naboru wniosków o dofinansowanie.

Data utworzenia: środa, 18 stycznia 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje że, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 3.3: „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”; poddziałania 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Termin konkursu - data naboru wniosków od 10.02.2017 do 13.03.2017

Data utworzenia: poniedziałek, 16 stycznia 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje że, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w poddziałaniu  3.1.5 „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock” Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Termin konkursu - data naboru wniosków od 21.11.2016 do 20.11.2017

Data utworzenia: piątek, 13 stycznia 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałania 2.3.1:Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

 Termin konkursu - data naboru wniosków od 04.11.2016 do 31.03.2017

Data utworzenia: czwartek, 12 stycznia 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje że, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw; poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand w ramach Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Termin konkursu - data naboru wniosków od 12.01.2017 do 13.02.2017

Data utworzenia: środa, 11 stycznia 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury.

Data utworzenia: środa, 11 stycznia 2017r.
 
 
 
Logowanie
 

 
 
 
 
 
copyrights © 2012 - 2017 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 
Jesteś naszym
034535 gościem
 
 
 
 
 
 

Strategia rozwoju województwa jest podstawowym i najważniejszym dokumentem samorządu województwa, określającym obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju, prowadzonej w przestrzeni regionalnej.