Jesteś tutaj: Strona główna
 
 
Aktualności
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa  z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” działając na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460) przeprowadziła w trybie pozakonkursowym nabór nr POPC.02.01.00-IP.01-00-006/17 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd” Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 09.06.2017 do 31.12.2017

Data utworzenia: środa, 13 grudnia 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje ogłoszenie konkursu pn. „Wdrożenie narzędzia wspierającego przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy i w dostępie do zatrudnienia w małych przedsiębiorstwach”

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu potrwa od 30.12.2017 do 17.01.2018

Data utworzenia: piątek, 1 grudnia 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój planuje ogłoszenie konkurs pn. „Centra Arbitrażu i Mediacji”.

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 15.12.2017 do 22.01.2018

Data utworzenia: piątek, 1 grudnia 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje że, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako partner MR w Działaniu 2.4 „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji” Poddziałaniu 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB” Pilotaż „Granty na dizajn” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” POIR ogłasza nabór na powierzenie grantów dla projektów składanych przez operatorów.

Termin  naboru od 27.11.2017 do 04.01.2018

Data utworzenia: piątek, 1 grudnia 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje że, Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Rozwoju ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, w ramach POIR.

Termin  naboru od 20.11.2017 do 19.01.2018

Data utworzenia: czwartek, 30 listopada 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje że, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy (OPI PIB) ogłasza nabór Wniosków o dofinansowanie projektów: Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet IV: Zwiększenie Potencjału Naukowo-Badawczego, działania 4.2: Rozwój Nowoczesnej Infrastruktury Badawczej Sektora Nauki.

Termin  naboru od 02.11.2017 do 30.03.2018

Data utworzenia: środa, 29 listopada 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, Centrum Projektów Polska Cyfrowa  z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.2. „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działając na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460) przeprowadziła w trybie pozakonkursowym nabór nr POPC.02.02.00-IP.01-00-004/17 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd” Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej” (typ projektów: przygotowanie projektów pozakonkursowych w ramach II osi priorytetowej POPC).

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 31.10.2017 do 31.12.2017

Data utworzenia: wtorek, 28 listopada 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa  z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” działając na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460) przeprowadziła w trybie pozakonkursowym nabór nr POPC.02.01.00-IP.01-00-008/17 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: II Osi priorytetowej POPC
– „E-administracja i otwarty rząd” Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” (typ projektów: przygotowanie projektów pozakonkursowych w ramach
II osi priorytetowej POPC).

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 31.10.2017 do 31.12.2017

Data utworzenia: wtorek, 28 listopada 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Instytucja Wdrażająca dla II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie dla: Działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna Typ projektu 2.4.4 Wsparcie procesu wdrażania instrumentów zarządczych w ochronie przyrody Podtyp projektu 2.4.4d Ocena stanu zasobów przyrodniczych w parkach narodowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych  Konkurs nr POIS.02.04.00-IW.02-00-4D1/17

Planowany nabór wniosków: od 31.10.2017 do 31.01.2018

Data utworzenia: środa, 15 listopada 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej II  Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska, ogłasza V nabór konkursu projektów w ramach działania 2.2 gospodarka odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji do termicznego przekształcania odpadów. Nr konkursu POIS.02.02.00-IW.02-00-205/17

Planowany nabór wniosków: 31.10.2017 -29.12.2017

Data utworzenia: środa, 15 listopada 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe Poddziałania 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji

Planowany nabór wniosków :  od 30.10.2017 do 29.12.2017

Data utworzenia: środa, 15 listopada 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs (IOK),na podstawie Umowy POIiŚ nr 1 MG-NFOŚiGW/2014 w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 zawartej w dniu 18 grudnia 2014 r., ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego POIS.01.06.01-IW.03-00-003/17 dla Osi Priorytetowej I –Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji

Planowany nabór wniosków: od 29.11.2017 do 29.01.2018

Data utworzenia: środa, 15 listopada 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Gospodarki, ogłasza konkurs III nabór projektów w ramach Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

Planowany nabór wniosków: :od 30.10.2017 do 29.12.2017

Data utworzenia: środa, 15 listopada 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej działając jako Instytucja Organizująca Konkurs (IOK), na podstawie Umowy POIiŚ nr 1 MG-NFOŚiGW/2014 w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 zawartej w dniu 18 grudnia 2014 r., ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego POIS.01.03.01-IW.03-00-002/17 dla Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

Planowany nabór wniosków: od 29.12.2017 do 27.02.2018

Data utworzenia: środa, 15 listopada 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju planuje ogłoszenie w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym konkurs na projekty w programie „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”, dotyczące rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji, jako forum aktywności społecznej np. poprzez programy realizowane przy współpracy z organizacjami pozarządowymi, przyczyniające się do rozwoju kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa.

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 18.12.2017 do 31.01.2018

Data utworzenia: środa, 15 listopada 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Polska Cyfrowa 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 11.12.2017 do 20.04.2018

Data utworzenia: wtorek, 14 listopada 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działając jako Instytucja Organizująca Konkurs (IOK),na podstawie Umowy POIiŚ nr 1 MG-NFOŚiGW/2014 w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 zawartej w dniu 18 grudnia 2014 r., ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego POIS.01.03.02-IW.03-00-003/17 dla Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.

Planowany nabór wniosków : od 30.10.2017 r. do 29.12.2017 r.

Data utworzenia: środa, 11 października 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa  z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.2. „Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, ze zm.) ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd” Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej”.

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 02.10.2017 do 30.11.2017 roku

Data utworzenia: piątek, 15 września 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych     w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, ze zm.) ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego         w ramach: II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd” Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 02.10.2017 do 10.01.2018

Data utworzenia: czwartek, 7 września 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ I projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych).

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 30.09.2017 do 15.01.2018

Data utworzenia: czwartek, 7 września 2017r.
 
 
 
Logowanie
 

 
 
 
 
 
copyrights © 2012 - 2018 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 
Jesteś naszym
037820 gościem
 
 
 
 
 
 

Strategia rozwoju województwa jest podstawowym i najważniejszym dokumentem samorządu województwa, określającym obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju, prowadzonej w przestrzeni regionalnej.