Jesteś tutaj: Strona główna
 
 
Aktualności
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działając jako Instytucja Organizująca Konkurs (IOK),na podstawie Umowy POIiŚ nr 1 MG-NFOŚiGW/2014 w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 zawartej w dniu 18 grudnia 2014 r., ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego POIS.01.03.02-IW.03-00-003/17 dla Osi Priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym.

Planowany nabór wniosków : od 30.10.2017 r. do 29.12.2017 r.

Data utworzenia: środa, 11 października 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa  z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.2. „Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, ze zm.) ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd” Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back – office w administracji rządowej”.

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 02.10.2017 do 30.11.2017 roku

Data utworzenia: piątek, 15 września 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych     w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, ze zm.) ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego         w ramach: II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd” Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 02.10.2017 do 10.01.2018

Data utworzenia: czwartek, 7 września 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ I projektu: cyfrowe udostępnienie ISP ze źródeł administracyjnych).

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 30.09.2017 do 15.01.2018

Data utworzenia: czwartek, 7 września 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Organizująca Konkurs (IOK),na podstawie Umowy POIiŚ nr 1 MG-NFOŚiGW/2014 w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 zawartej w dniu 18 grudnia 2014 r., ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego POIS.01.06.01-IW.03-00-002/17 dla Osi Priorytetowej I –Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji

Planowany nabór wniosków od 30.09.2017 do 28.11.2017

Data utworzenia: czwartek, 7 września 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

 Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 04.09.2017 do 28.02.2018

Data utworzenia: piątek, 25 sierpnia 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje ogłoszenie konkursu w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji  PO WER - Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu potrwa od 27.09.2017 do 21.12.2017.

Data utworzenia: piątek, 25 sierpnia 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 31.08.2017 do 30.11.2017

Data utworzenia: piątek, 18 sierpnia 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju planuje ogłoszenie konkursu w ramach Działania 3.2 Studia doktoranckie na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich dotyczące zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich.

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 18.09.2017 do 20.10.2017

Data utworzenia: piątek, 18 sierpnia 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje ogłoszenie konkursu w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu potrwa od 31.07.2017 do 15.09.2017.

Data utworzenia: poniedziałek, 7 sierpnia 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje ogłoszenie konkursu w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu potrwa od 31.08.2017 do 30.09.2017.

 

Data utworzenia: czwartek, 3 sierpnia 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje ogłoszenie konkursu w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu potrwa od 31.08.2017 do 25.09.2017.

Data utworzenia: poniedziałek, 31 lipca 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje że, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałania 2.3.1: Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.

Termin  naboru od 10.08.2017 do 28.02.2018

Data utworzenia: piątek, 28 lipca 2017r.
 
 

W nawiązaniu do wcześniejszej informacji dotyczącej możliwości wzięcia udziału przez gminy z terenu województwa świętokrzyskiego w projekcie Ministerstwa Rozwoju pn. „Zintegrowane dokumenty”, dotyczącym wdrażania „Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, uprzejmie informujemy o przedłużeniu przez Ministerstwo  Rozwoju terminu zgłaszania się przez gminy do tego  pilotażowego projektu do 18 sierpnia br.

Data utworzenia: czwartek, 27 lipca 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Instytucja Pośrednicząca PO WER planuje ogłoszenie konkursu na realizację projektów konkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 1 Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku - projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dotyczący aktywizacji zawodowo – edukacyjnej osób młodych, biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu potrwa od 28.08.2017 do 05.09.2017

Data utworzenia: środa, 26 lipca 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Ministerstwo Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, planuje ogłoszenie konkursu pn. Programuj z PO WER, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 15.09.2017 do 15.10.2017

Data utworzenia: środa, 26 lipca 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Energii, ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 1.1.Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Poddziałanie 1.1.1.Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Konkurs nr POIS.01.01.01-IW.03-00-002/17

Planowany nabór wniosków: 31.07.2017 do 29.09.2017

Data utworzenia: piątek, 7 lipca 2017r.
 
 

Uprzejmie informujemy o możliwości wzięcia udziału przez gminy z terenu województwa świętokrzyskiego w projekcie Ministerstwa Rozwoju pn. „Zintegrowane dokumenty”, dotyczącym wdrażania „Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Zadaniem tego projektu jest wprowadzenie modyfikacji, które zwiększą operacjonalizację przyjmowanych przez Radę Ministrów dokumentów o charakterze strategicznym, sprawny i użyteczny monitoring ich realizacji, ewaluację polityki rozwoju oraz efektywne wykorzystanie rekomendacji wynikających z systemu zarządzania.

Data utworzenia: piątek, 7 lipca 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje ogłoszenie konkursu pn. „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy”

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu potrwa od 31.07.2017 do 18.08.2017

Data utworzenia: piątek, 30 czerwca 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje że, NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” w ramach IV osi priorytetowej: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Termin  naboru od 18.09.2017 do 18.12.2017

Data utworzenia: wtorek, 27 czerwca 2017r.
 
 
 
Logowanie
 

 
 
 
 
 
copyrights © 2012 - 2017 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 
Jesteś naszym
036955 gościem
 
 
 
 
 
 

Strategia rozwoju województwa jest podstawowym i najważniejszym dokumentem samorządu województwa, określającym obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju, prowadzonej w przestrzeni regionalnej.