Jesteś tutaj: Strona główna
 
 
Aktualności
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (POPC) ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (typ II projektu: cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 31.08.2017 do 30.11.2017

Data utworzenia: piątek, 18 sierpnia 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju planuje ogłoszenie konkursu w ramach Działania 3.2 Studia doktoranckie na Interdyscyplinarne Programy Studiów Doktoranckich dotyczące zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich.

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 18.09.2017 do 20.10.2017

Data utworzenia: piątek, 18 sierpnia 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje ogłoszenie konkursu w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu potrwa od 31.07.2017 do 15.09.2017.

Data utworzenia: poniedziałek, 7 sierpnia 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje ogłoszenie konkursu w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu potrwa od 31.08.2017 do 30.09.2017.

 

Data utworzenia: czwartek, 3 sierpnia 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje ogłoszenie konkursu w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu potrwa od 31.08.2017 do 25.09.2017.

Data utworzenia: poniedziałek, 31 lipca 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje że, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałania 2.3.1: Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP.

Termin  naboru od 10.08.2017 do 28.02.2018

Data utworzenia: piątek, 28 lipca 2017r.
 
 

W nawiązaniu do wcześniejszej informacji dotyczącej możliwości wzięcia udziału przez gminy z terenu województwa świętokrzyskiego w projekcie Ministerstwa Rozwoju pn. „Zintegrowane dokumenty”, dotyczącym wdrażania „Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, uprzejmie informujemy o przedłużeniu przez Ministerstwo  Rozwoju terminu zgłaszania się przez gminy do tego  pilotażowego projektu do 18 sierpnia br.

Data utworzenia: czwartek, 27 lipca 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Instytucja Pośrednicząca PO WER planuje ogłoszenie konkursu na realizację projektów konkursowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 1 Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku - projekty konkursowe Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, dotyczący aktywizacji zawodowo – edukacyjnej osób młodych, biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy, w tym osób z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu tzw. młodzież NEET.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu potrwa od 28.08.2017 do 05.09.2017

Data utworzenia: środa, 26 lipca 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Ministerstwo Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, planuje ogłoszenie konkursu pn. Programuj z PO WER, Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 15.09.2017 do 15.10.2017

Data utworzenia: środa, 26 lipca 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Energii, ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 1.1.Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Poddziałanie 1.1.1.Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej. Konkurs nr POIS.01.01.01-IW.03-00-002/17

Planowany nabór wniosków: 31.07.2017 do 29.09.2017

Data utworzenia: piątek, 7 lipca 2017r.
 
 

Uprzejmie informujemy o możliwości wzięcia udziału przez gminy z terenu województwa świętokrzyskiego w projekcie Ministerstwa Rozwoju pn. „Zintegrowane dokumenty”, dotyczącym wdrażania „Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”. Zadaniem tego projektu jest wprowadzenie modyfikacji, które zwiększą operacjonalizację przyjmowanych przez Radę Ministrów dokumentów o charakterze strategicznym, sprawny i użyteczny monitoring ich realizacji, ewaluację polityki rozwoju oraz efektywne wykorzystanie rekomendacji wynikających z systemu zarządzania.

Data utworzenia: piątek, 7 lipca 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje ogłoszenie konkursu pn. „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy”

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu potrwa od 31.07.2017 do 18.08.2017

Data utworzenia: piątek, 30 czerwca 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje że, NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” w ramach IV osi priorytetowej: „Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Termin  naboru od 18.09.2017 do 18.12.2017

Data utworzenia: wtorek, 27 czerwca 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje że, NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Konkurs skierowany jest wyłącznie do podmiotów, których projekty zostały ocenione pozytywnie przez Komisję Europejską w ramach SME Instrument (faza II) i otrzymały Seal of Excellence (z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania).

Termin  naboru od 19.06.2017 do 29.12.2017

Data utworzenia: piątek, 23 czerwca 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje że, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” poddziałania 2.3.3: „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”.

Termin  naboru od 16.06.2017 do 31.01.2018

Data utworzenia: piątek, 23 czerwca 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje że, NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze” Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Termin  naboru od 12.06.2017 do 12.09.2017

Data utworzenia: środa, 21 czerwca 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje że, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” POIR ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów.

Data utworzenia: środa, 21 czerwca 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje że, NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 (finansowanie małych projektów o krótkim okresie realizacji (zakończonych do 31 października 2018 r.), zlokalizowanych poza województwem mazowieckiem (kategoria regionów słabiej rozwiniętych).

Termin  naboru od 01.06.2017 do 31.08.2017

Data utworzenia: środa, 21 czerwca 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje że, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.4 „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji” Poddziałania 2.4.1 „Centrum analiz
i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB” Pilotaż Granty dla Seal of excellence”.

Termin  naboru od 24.05.2017 do 21.06.2017

Data utworzenia: środa, 21 czerwca 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje ogłoszenie konkursu „Szkolenia pracowników Ochotniczych Hufców Pracy w zakresie świadczenia usług w ramach sieci EURES”.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu potrwa od 05.07.2017 do 07.08.2017

Data utworzenia: piątek, 9 czerwca 2017r.
 
 
 
Logowanie
 

 
 
 
 
 
copyrights © 2012 - 2017 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 
Jesteś naszym
036526 gościem
 
 
 
 
 
 

Strategia rozwoju województwa jest podstawowym i najważniejszym dokumentem samorządu województwa, określającym obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju, prowadzonej w przestrzeni regionalnej.