Jesteś tutaj: Strona główna
 
 
Aktualności
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Energii, ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Poddziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym Konkurs nr POIS.01.03.02-IW.03-00-002/17.

Planowany nabór wniosków  potrwa od 31.03.2017 r. do 29.05.2017 r.

Data utworzenia: poniedziałek, 13 marca 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, planuje ogłoszenie konkursu pn. „Szkolenia z zakresu metod i narzędzi niezbędnych do skutecznego kierowania spraw gospodarczych do mediacji”.

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 06.04.2017 do 28.04.2017

Data utworzenia: czwartek, 9 marca 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Energii, ogłasza konkurs projektów w ramach Działania 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach KONKURS NR POIS.01.02.00-IW.03-00-002/17.

Planowany nabór wniosków  potrwa od 31.03.2017 r. do 29.05.2017 r.

Data utworzenia: czwartek, 9 marca 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Instytucja Pośrednicząca dla VIII osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020  ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym o dofinansowanie projektów   w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury (dla wszystkich województw poza mazowieckim)

Planowany nabór wniosków  potrwa od 03.04..2017 do 04.05.2017

Data utworzenia: środa, 8 marca 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje że, NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Termin  naboru od 14.03.2017 do 28.04.2017

Data utworzenia: wtorek, 7 marca 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje że, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs nr 2 w 2017 r. na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” konkurs dedykowany elektromobilności.

Termin konkursu od 13.03.2017 do 26.04.2017

Data utworzenia: wtorek, 7 marca 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje że, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs nr 1 w 2017 r. na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”.

Termin konkursu - od 13.03.2017 do 26.04.2017

Data utworzenia: czwartek, 2 marca 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje że, NARODOWE CENTRUM BADAŃI ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Termin naboru od 01.03.2017 do 30.06.2017

Data utworzenia: środa, 1 marca 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje że, NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Termin  naboru od 28.02.2017 do 21.04.2017

Data utworzenia: poniedziałek, 27 lutego 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje że, NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020. 

Termin  naboru od 22.02.2017 do 07.04.2017

Data utworzenia: piątek, 24 lutego 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Bank Gospodarstwa Krajowego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Data utworzenia: czwartek, 23 lutego 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój planuje ogłoszenie konkursu pn. „Szkolenia wspierające wdrażanie Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr (ZSRK) dla pracowników sądownictwa powszechnego oraz Ministerstwa Sprawiedliwości”.

Data utworzenia: czwartek, 23 lutego 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Środowiska, ogłasza konkurs projektów w ramach działania 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna typ projektu 2.4.2 Rozwój zielonej infrastruktury podtyp projektu  2.4.2a Zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych lądowych i wodnych o zasięgu lokalnym i regionalnym mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian klimatu KONKURS NR 2.4.2/1/2017

Planowany nabór wniosków: Od 24.03.2017 do 15.05.2017    

Data utworzenia: czwartek, 23 lutego 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw; poddziałania 2.3.1:Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

Termin konkursu - data naboru wniosków od 04.11.2016 do 31.03.2017

Data utworzenia: czwartek, 23 lutego 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój planuje ogłoszenie konkursu pn. „Centrum Arbitrażu i Mediacji - Koordynator”.

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 23.01.2017 do 15.02.2017

Data utworzenia: środa, 8 lutego 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej  informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na wybór projektów  do dofinansowania w ramach  II Etapu działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Planowany termin składania wniosków:

Od 01.02.2017r  do 29.09.2017r

Data utworzenia: czwartek, 2 lutego 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs do Działania 2.2 Infrastruktura drogowa w ramach POPW 2014-2020. Celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów PO PW oraz celów działania określonych w SZOOP, do których należy w szczególności zwiększenie dostępności miast wojewódzkich i ich obszarów funkcjonalnych w zakresie infrastruktury drogowej. Realizowane inwestycje mają przyczynić się do lepszego skomunikowania stolic Polski Wschodniej i ich obszarów funkcjonalnych z siecią dróg krajowych, w tym siecią TEN-T.

Planowany nabór wniosków  potrwa od 28.02.2017 do 27.04.2017

Data utworzenia: czwartek, 2 lutego 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Gospodarki, ogłasza konkurs projektów w ramach Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe Poddziałanie 1.6.2 Sieci ciepłownicze i chłodnicze dla źródeł wysokosprawnej kogeneracji  Konkurs nr POIS.01.06.02-IW.03-00-K02/17

Planowany nabór wniosków   od 28.02.2017 do 28.04.2017

Data utworzenia: czwartek, 2 lutego 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja Wdrażająca Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działając na podstawie Porozumienia z Ministrem Gospodarki, ogłasza konkurs projektów w ramach Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu Konkurs nr POIS.01.05.00-IW.03-00-K02/17

Planowany nabór wniosków  potrwa od 28.02.2017 do 28.04.2017

Data utworzenia: środa, 1 lutego 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju planuje ogłoszenie konkursu w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym w programie Studiujesz? Praktykuj! dotyczące realizacji wysokiej jakości programów stażowych.

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 06.03.2017 do 07.04.2017

Data utworzenia: środa, 1 lutego 2017r.
 
 
 
Logowanie
 

 
 
 
 
 
copyrights © 2012 - 2017 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 
Jesteś naszym
034828 gościem
 
 
 
 
 
 

Strategia rozwoju województwa jest podstawowym i najważniejszym dokumentem samorządu województwa, określającym obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju, prowadzonej w przestrzeni regionalnej.