Strona w trakcie przebudowy i aktualizacji.

Strona główna RPO Województwa Świętokrzyskiego System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

PDF

"e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej  Województwa Świętokrzyskiego".Głównym beneficjentem projektu jest Urząd Marszałkowski i realizowany jest w granicach administracyjnych Województwa Świętokrzyskiego. Projekt bezpośrednio wpisuje się w cel główny działania 2.2. Budowy infrastruktury społeczeństwa informacyjnego RPOWŚ. System Informacji Przestrzennej, obejmuje proces pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych dotyczących obiektów o charakterze przestrzennym.
Termin stosowany i utożsamiany z określeniem GIS (Geograficzny System Informacyjny). Realizacja projektu przekłada się na wdrożenie w jednostkach administracji samorządowej województwa systemu informacji przestrzennej o zasięgu regionalnym i w pierwszej kolejności realizowany będzie na potrzeb organów administracji samorządowej województwa świętokrzyskiego i obejmie swoim zakresem 13 powiatów oraz 102 gminy (w tym Miasto Kielce).

Efektem przeprowadzonych działań oprócz integracji planowania SIPWŚ z rozwiązaniami e-administracja ma być opracowanie pierwszych e-usług, polegających na udostępnieniu informacji publicznej, między innymi w zakresie:

  • planowania przestrzennego
  • gospodarki nieruchomościami (kategorie własności oraz władania w zakresie gruntów i budynków)
  • oferty inwestycyjnej regionu,
  • informacji środowiskowej,
  • rejestru zabytku,
  • innych rejestrów i zakresów danych dotyczących gospodarki przestrzennej.

Projekt ma za zadanie zlikwidować problemy ze zbyt długą drogą komunikacji i wymiany informacji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, jak również między obywatelem a urzędem.
Długofalowe korzyści realizacji projektu to:

  • ulepszona wymiana danych,
  • lepsza komunikacja na wielu szczeblach administracji,
  • szybki dostęp o każdej porze do serwisu informacyjnego,
  • proste zarządzanie ładem przestrzennym

Nadrzędnym celem projektu SIPWŚ jest poprawa konkurencyjności regionu. Projekt jest typem inwestycji, która raz zrealizowana będzie nie tylko mieć długi okres trwałości,ale również cały czas będzie rozwijana o nowe zasoby informacyjne.
 

Projekty zrealizowane