Strona w trakcie przebudowy i aktualizacji.

Strona główna SIPWŚ Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę tematycznych baz danych”

SIPWŚ Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę tematycznych baz danych”

Email Drukuj PDF

W dniu 12.03.2014 r. na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą jest oferta złożona przez Wykonawcę:
• Część 1 Dostawa tematycznej bazy danych Funduszy Unijnych i ich wykorzystania (Zadanie P5.3):
Zakład Usług Geodezyjnych i Kartograficznych ,,Pryzmat” Sp. z o.o., ul. Modlińska 310/312, 03-152 Warszawa;
• Część 2 Dostawa tematycznej bazy danych inwestycji samorządowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych (Zadanie P5.4):
Zakład Usług Geodezyjnych i Kartograficznych ,,Pryzmat” Sp. z o.o., ul. Modlińska 310/312, 03-152 Warszawa;
• Część 3 Dostawa tematycznej bazy danych inicjatyw ekologicznych (Zadanie P5.5):
Zakład Usług Geodezyjnych i Kartograficznych ,,Pryzmat” Sp. z o.o., ul. Modlińska 310/312, 03-152 Warszawa;
• Część 4 Dostawa tematycznej bazy danych turystycznych, rekreacji i obiektów sportowych (Zadanie P5.6):
Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A., ul. Nowy Świat 2, 00-497 Warszawa;
• Część 5 Dostawa tematycznej bazy danych aktywności zawodowej i poziomu życia mieszkańców z uwzględnieniem aspektów pomocy społecznej i wsparcia socjalnego (Zadanie P5.7):  Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A., ul. Nowy Świat 2, 00-497 Warszawa;
• Część 6 Dostawa tematycznej bazy danych komunikacji zbiorowej (Zadanie P5.8):
Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A., ul. Nowy Świat 2, 00-497 Warszawa;
• Część 7 Dostawa tematycznej bazy danych organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, organizacji non profit oraz innych organizacji i ruchów społecznych wraz z zasięgiem ich oddziaływania (Zadanie P5.9):
Zakład Usług Geodezyjnych i Kartograficznych,Pryzmat” Sp. z o.o., ul. Modlińska 310/312, 03-152 Warszawa.

Dostawa tematycznych baz danych

 

Projekty zrealizowane