Strona w trakcie przebudowy i aktualizacji.

Strona główna Sieć szerokopasmowa i współpraca z organizacjami pozarządowymi tematami obrad Sejmiku

Sieć szerokopasmowa i współpraca z organizacjami pozarządowymi tematami obrad Sejmiku

Email Drukuj PDF

Województwo Świętokrzyskie podjęło kolejne działania mające zachęcić operatorów telekomunikacyjnych do inwestowania w dostarczanie szerokopasmowego internetu mieszkańcom naszego regionu. Podjęte podczas XXVIII sesji Sejmiku uchwały dotyczyły również konkursu Moje Innowacyjne Otoczenie – Moja Innowacyjna Gmina, Ośrodka Edukacji Ekologicznej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku.

Pierwszym punktem obrad było rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/181/04 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 5 lipca 2004 r. w zakresie wysokości stawek opłat za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg wojewódzkich Województwa Świętokrzyskiego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej.

- Projekt ten traktuje o zachęcaniu potencjalnych operatorów sieci by inwestowali w naszym regionie i ubiegali się o środki zewnętrzne na usługi tzw. ostatniej mili w naszym województwie. Namawiamy samorządy gminne i powiatowe do obniżania opłat i sami również to robimy - wyjaśniała Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

O tym samym zagadnieniu mówiła informacja dotycząca stanu realizacji umowy ppp z Operatorem Infrastruktury – Glenbrook Investments sp. z o.o. dotyczącej projektu „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo świętokrzyskie”, która została przedstawiona na koniec sesji. Radni Sejmiku przyjęli projekt oraz informację.

Radni zdecydowali również na udzielenie Gminie Staszów pomocy rzeczowej w formie zestawu sprzętu nagłaśniającego, stanowiącego główną nagrodę w Plebiscycie Moje Innowacyjne Otoczenie - Moja Innowacyjna Gmina.

- Plebiscyt ten jest realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego już od 15 lat. Zachęcamy w nim gminy do stosowania rozwiązań innowacyjnych, mających znaczenie gospodarcze. To właśnie Gmina Staszów, za utworzenie terenów inwestycyjnych, została zwycięzcą tego plebiscytu w tym roku - powiedział członek Zarządu Województwa, Marek Szczepanik.

Decyzją radnych, Województwo Świętokrzyskie nabędzie nieruchomość położoną w miejscowości Umianowice, gm. Kije o łącznej powierzchni 13,58 ha, przeznaczonych na działalność statutową Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach.

- Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych podpisał umowę na realizację zadania Ośrodek Edukacji Przyrodniczej i właśnie na potrzeby tej inwestycji niezbędny jest zakup terenów, których właścicielami są Skarb Państwa oraz właściciele prywatni - mówił Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Radni pozytywnie przyjęli również projekty uchwał w sprawie likwidacji i utworzenia aglomeracji Kije. Rozpatrzony został także projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Współpracy Samorządu Województwa Świętokrzyskiego z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 rok. Program przedstawił członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, Piotr Żołądek.

- Jest on wynikiem wieloletnich doświadczeń ze współpracy z organizacjami pozarządowymi. Program zawiera główne kierunki działań oraz środki zarezerwowane na ich realizację w 2017 roku. Po konsultacjach społecznych nie wpłynęły żadne uwagi do niego. Chcemy nim nakreślić strategię Województwa w kontaktach z organizacjami pozarządowymi - wyjaśniał Piotr Żołądek.

Radni, po pozytywnych opiniach Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Spraw Rodziny oraz Komisji Edukacji, Kultury i Sportu jednogłośnie przyjęli uchwałę.

Projekty uchwał w sprawie zmian uchwał Sejmiku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa oraz w sprawie zmian w budżecie województwa na 2016 rok przedstawiła Skarbnik Województwa, Maria Fidzińska - Dziurzyńska. Radni przyjęli te projekty uchwał.

Podczas sesji przyjęty został również projekt uchwały w sprawie przyjęcia wyników kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Św. Rafała w Czerwonej Górze w przedmiocie działalności statutowej jednostki i przebiegu realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2014 – 2015.

- Komisja stwierdza, że działalność prowadzona przez szpital prawidłowo, a wynik finansowy szpitala wskazuje na bardzo dobre zarządzanie jednostką - wyjaśnił w imieniu Komisji Rewizyjnej Radny Sławomir Marczewski.

Ostatnia tegoroczna Sesja Sejmiku odbędzie się 29 grudnia w Filharmonii Świętokrzyskiej.

Uchwała nr XXVIII/408/16 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 25 listopada 2016 r.

źródło: sejmik.kielce.pl

 

Projekty zrealizowane