Strona w trakcie przebudowy i aktualizacji.

Strona główna Bezpłatna łączność internetowa WiFi4EU: Rada Unii Europejskiej uzgadnia stanowisko

Bezpłatna łączność internetowa WiFi4EU: Rada Unii Europejskiej uzgadnia stanowisko

Email Drukuj PDF

2 grudnia 2016 r. Rada przyjęła częściowe podejście ogólne w sprawie wniosku promującego bezpłatny internet w społecznościach lokalnych za pośrednictwem finansowanego przez UE programu WiFi4EU. Kwestie budżetowe dotyczące śródokresowego przeglądu wieloletnich ram finansowych zostaną sfinalizowane później.

Wniosek ma pomóc zapewnić dostęp do bezpłatnego internetu bezprzewodowego w ratuszach, publicznych parkach i innych ośrodkach życia społecznego. Instalację lokalnych punktów dostępu bezprzewodowego sfinansuje UE, a świadczenie usługi – sam beneficjent. Sieć będzie łatwo rozpoznawalna dla obywateli pod nazwą WiFi4EU.

Dzięki bezpłatnej łączności lokalnej nawet osoby, którym niełatwo uzyskać dostęp do internetu, takie jak bezrobotni czy osoby starsze, powinny być w stanie korzystać z szybkich łączy szerokopasmowych. WiFi4EU będzie promować lokalne usługi takie jak e-administracja. Oczekuje się że spowoduje wzrost popytu ze strony obywateli na łączność i korzystanie z usług internetowych.

„Dzisiejsze porozumienie w sprawie WiFi4EU jest sukcesem prezydencji. Chcemy dopilnować, aby Europa była jedną z najbardziej rozwiniętych gospodarek gigabitowych. Ta decyzja przynosi bezpośrednie korzyści obywatelom i pokazuje, że Europa działa w ich interesie. Równocześnie nie należy zapominać o potrzebie zapewnienia szybkiego internetu, w tym publicznych bezpłatnych łączy WiFi, na obszarach, których mieszkańcy nie dysponują odpowiednią łącznością. Musimy wychodzić poza regiony lepiej rozwinięte i gwarantować oczekiwane rezultaty wszystkim obywatelom”.

Peter Pellegrini (słowacki wicepremier ds. inwestycji i społeczeństwa informacyjnego)

Środki na program będą pochodzić z instrumentu „Łącząc Europę”. Proste instrumenty finansowania takie jak bony zostaną wykorzystane na pokrycie do 100% kosztów kwalifikowalnych. Finansowanie zostanie rozdysponowane między państwa członkowskie w sposób równomierny pod względem geograficznym i – co do zasady – według kolejności zgłoszeń. Liczba społeczności lokalnych, które mogą skorzystać z programu, będzie zależała od jego ostatecznego budżetu.

Podstawą kwalifikowalności jest przynależność do kategorii „podmiot sektora publicznego” określonej w dyrektywie w sprawie dostępności publicznych stron internetowych i aplikacji mobilnych. Aby dostawcy WiFi mogli otrzymać finansowanie, oferowana przez nich łączność musi być co najmniej szybka (powyżej 30 MB/s). Muszą oni również być przygotowani na ponoszenie kosztów operacyjnych już po zainstalowaniu łączności. Aby zagwarantować, że program nie zagrozi konkurencji ani inwestycjom prywatnym, kwalifikowalne będą jedynie te projekty, które nie spowodują powielenia istniejących prywatnych lub publicznych łączy internetowych.

Komisja przedstawiła wniosek w ramach pakietu łączności we wrześniu. Projekt rozporządzenia, aby został przyjęty, musi zostać zatwierdzony zarówno przez Radę, jak i Parlament Europejski.

Bezpłatna łączność internetowa WiFi4EU
Data utworzenia: 2017-02-15,
Rozmiar pliku: 672.67 KB

 

Projekty zrealizowane