Informacja na temat realizacji szkoleń informatycznych związanych z projektem „e-Pracownie województwa świętokrzyskiego”

poniedziałek, 10 grudnia 2018 09:34
Drukuj

W ramach projektu planowane jest przeszkolenie 158 nauczycieli z 79 szkół, które wyposażone zostaną w pracownie komputerowe. Szkolenie realizowane jest w wymiarze 18 godzin dydaktycznych (3 moduły 6-cio godzinne). Zaplanowane zostało uruchomienie 16 grup, które szkolone będą w okresie od 1 do 21 grudnia 2018 r.

Cele szkolenia:

• Zapoznanie z możliwościami wykorzystania zasobów i usług dostępnych w chmurze internetowej do prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz różnorodnych projektów edukacyjnych.

• Prezentacja zasobów wspomagających rozwój zawodowy nauczycieli.

• Prezentacja zasobów dydaktycznych wypracowanych w projektach realizowanych przez ŚCDN w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Treści kształcenia

Jednym z celów ogólnych nauczania informatyki jest rozwijanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca w grupie, w tym w środowiskach wirtualnych, udział w projektach zespołowych oraz organizacja i zarządzanie projektami. Środowiskiem sprzyjającym realizacji tego celu może być, udostępniona wszystkim szkołom bezpłatnie, usługa Microsoft Office 365 Education. Narzędzia takie jak: Word, Excel, Power Point, Sway, Forms, Class Notebook, OneDrive, Outlook, Teams oraz wiele innych dają nauczycielom szereg możliwości, które mogą pomóc w realizacji zarówno zajęć z informatyki, jak też innych zajęć edukacyjnych na różnych przedmiotach. Dlatego w szkoleniu wykorzystane zostały wyżej wymienione usługi w kontekście ich edukacyjnego wykorzystania.

Szczegółowe treści:

• Omówienie usług Office 365 dla edukacji.

• Korzystanie z udostępnionych dokumentów oraz wspólna praca nad nimi online.

• Poczta elektroniczna - omówienie właściwości poczty służbowej, jej zalet i różnic w stosunku do innych tego typu usług.

• Omówienie zastosowania dysku OneDrive do gromadzenia, przechowywania oraz współdzielenia plików i dokumentów.

• Praca z aplikacjami Word, PowerPoint oraz Excel w wersji online.

• Program OneNote - osobisty notes elektroniczny nauczyciela.

• Program Class Notebook - elektroniczny notes zajęć z uczniami.

• Tworzenie ankiet i quizów w aplikacji Forms.

• Teams - platforma e-learningowa w szkole.

• Zasoby szkoleniowe platformy Microsoft Education Community.

• Inne zasoby dydaktyczne dostępne w sieci internet.

• Materiały dydaktyczne wypracowane w realizowanych przez ŚCDN projektach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkolenie prowadzone jest z wykorzystaniem Wirtualnej Szkoły ŚCDN, w której wszyscy uczestnicy otrzymali konta usługi Office 365 Education. Stworzony został specjalny zespół w aplikacji Teams zawierający uzupełniające materiały szkoleniowe oraz umożliwiający współpracę i wymianę doświadczeń między nauczycielami. Do dnia 7 grudnia 2018 r. zajęcia zakończyło 5 grup i przeszkolonych zostało 59 nauczycieli.

W każdej grupie prowadzona była dyskusja na temat przedstawionych rozwiązań. Z wypowiedzi nauczycieli wynika, że większość z nich jest bardzo zainteresowana możliwościami edukacyjnego wykorzystania usługi Office 365 Education.