INDYWIDUALNY PROJEKT KLUCZOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

„e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury
Informatycznej JST”

nr WND-RPSW.02.02.00-26-001/10

Działania 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Projekt partnerski zarządzany przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

____________________________________

Kielce, Luty 2016 r.

 

1. Informacje ogólne o projekcie

W grudniu 2015 r. zakończyła się realizacja projektu pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”. Projekt w pierwotnej fazie realizowany był wspólnie ze 107 Partnerami tj. Województwem Świętokrzyskim (będącym Liderem Partnerstwa i jednostką zarządzającą projektem) oraz z 94 gminami i 13 powiatami województwa świętokrzyskiego.

W kolejnym etapie do projektu zostały przyjęte nowe zadania następujących Partnerów: Prokuratura Okręgowa w Kielcach, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Gmina Ożarów, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach, Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach.

W ramach projektu dokonano także rozbudowy portalu http://www.wrota-swietokrzyskie.pl o dwa nowe serwisy: serwis dla niewidomych (i niedowidzących) oraz serwis multimedialny.

Ostatecznie projekt realizowany był przez 112 Partnerów, w tym Województwo Świętokrzyskie, a wartość kosztów kwalifikowalnych wyniosła w nim 44,31 mln zł., w tym wartość dofinansowania z RPOWŚ 2007-2013 stanowiła 85%.

Przyjęte w projekcie rozwiązania czynią go innowacyjnym ze względu na wdrażany nowy sposób pracy rozwiązań informatycznych urzędu. Jest to również pierwszy projekt wojewódzki, o tak daleko idącym stopniu integracji pomiędzy platformą
ePUAP, usługami elektronicznymi dla mieszkańców, obiegiem dokumentów, a systemami dziedzinowymi funkcjonującymi w jednostkach samorządu terytorialnego.

Założenia projektu odpowiadają zmianom wprowadzanym przez Ustawę o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne i w pełni odpowiadają kierunkom rozwoju e-administracji w Polsce i Europie

2. Cele projektu

Cele projektu zdefiniowano na trzech poziomach: ogólnym, szczegółowym oraz technicznym.

Celem ogólnym projektu jest:

-     podniesienie poziomu rozwoju społeczeństwa informacyjnego regionu poprzez stworzenie warunków do powszechnego stosowania usług e-administracji,

-     podniesienie potencjału instytucjonalnego umożliwiającego wdrożenie nowego modelu zarządzania e-rozwojem regionu w obszarze administracji samorządowej województwa.

Celami szczegółowymi projektu są:

-     wzmocnienie potencjału organizacyjnego JST poprzez wdrożenie systemów informatyki zarządczej.

-     podniesienie jakości usług publicznych poprzez uruchomienie funkcjonalności
e-Urzędu.

Celami technicznymi są:

-     stworzenie nowoczesnej platformy technologicznej o dużym potencjale rozwojowym,

-     podniesienie bezpieczeństwa systemów i sieci komputerowych w JST,

-     doposażenie urzędów w sprzęt i oprogramowanie,

-     utworzenie Centrum Zarządzania Miastem w Ostrowcu Świętokrzyskim,

-     rozbudowa i wdrażanie portalu internetowego ”Wrota Świętokrzyskie”.

Zgodnie z zapisami Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego, projekt ukierunkowany jest na rozbudowę szeroko pojętej e-administracji poprzez przygotowanie jednostek samorządu terytorialnego województwa świętokrzyskiego do wykorzystania technik informatycznych takich jak m.in. systemy elektronicznego obiegu dokumentów, portali internetowych, archiwizacji dokumentów, rozwoju elektronicznych usług dla ludności z wykorzystaniem podpisu elektronicznego, a także budowę i rozbudowę systemu transmisji danych pomiędzy instytucjami użyteczności publicznej administracji samorządowej. Działania realizowane w projekcie zapewnią także podniesienie poziomów bezpieczeństwa systemów i sieci oraz rozbudowę infrastruktury teleinformatycznej w regionie umożliwiającej wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych.

3. Zadania w projekcie

3.1. Sieć komputerowa LAN i wyposażenie

W pierwszej kolejności w 60 JST rozbudowano istniejącą lub zbudowano nową sieć komputerową LAN. Następnie gminy i powiaty otrzymały sprzęt z oprogramowaniem, służący zabezpieczeniu sieci i systemów informatycznych przed dostępem osób nieuprawnionych oraz przed szkodliwym oprogramowaniem (np. wirusami). Partnerzy otrzymali także duże ilości sprzętu komputerowego służącego do bieżącej obsługi urzędu.

3.2. Systemy informatyczne

3.2.1. Systemy Dziedzinowe i System Elektronicznego Obiegu Dokumentów

Największym finansowo zadaniem, którego koszt wyniósł ponad 17 mln zł, było wdrożenie w gminach i powiatach systemów informatycznych wspierających pracę ich urzędów. Zadanie to było zarazem jednym z głównych celów projektu.  Przystępując do projektu, Partnerzy podjęli wyzwanie, polegające na zastosowaniu w większym stopniu niż dotychczas narzędzi informatycznych umożliwiających systematyzację danych gromadzonych i opracowywanych, automatyzację ich przetwarzania czy też do automatycznego ich archiwizowania. Miało to w konsekwencji umożliwić elektroniczne załatwianie spraw przez obywateli. Aby urzędy mogły temu sprostać wdrożone u nich zostały specjalne programy dedykowane tzw. Systemy Dziedzinowe (SD) dla odpowiednich obszarów, które dany urząd obsługuje, jak np. finanse i księgowość, kadry, płace, podatki, ewidencja. Ponadto moduły informatyczne w SD są ze sobą ściśle powiązane (zintegrowane) i korzystają z jednej bazy danych. Eliminuje to powielanie czynności związanych z pozyskiwaniem informacji, gdyż informacja wprowadzona w jednym module jest wykorzystywana w innym. Z kolei do automatycznego przekazywania pomiędzy komórkami danej jednostki i śledzenia postępu załatwiania poszczególnej sprawy, od momentu wystąpienia interesanta z wnioskiem (w tym elektronicznym) po wydanie konkretnej decyzji służy specjalistyczne oprogramowanie zwane Elektronicznym Obiegiem Dokumentów (EOD). Wdrożenie obejmowało zakupienie i instalację sprzętu i oprogramowania oraz przeniesienie (migrację) danych (zarówno historycznych jak i bieżących) do wdrożonych systemów. Wdrożone systemy są ze sobą wzajemnie zintegrowane oraz z Elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (ePUAP), co tym samym oznacza, że powstała możliwość załatwiania spraw urzędowych za pośrednictwem Internetu, w tym część tych spraw w urzędzie może być obsłużona automatycznie przez systemy.

W rezultacie zrealizowanego projektu 83 JST mogą w pełni wykorzystywać wdrożony system dziedzinowy a system EOD 91 JST.

3.2.2. Systemy informatyczne jednostek administracji rządowej

Ze wsparcia na rozbudowę własnych systemów informatycznych skorzystały również cztery ww. jednostki administracji państwowej. W ramach projektu dokonano także rozbudowy portalu http://www.wrota-swietokrzyskie.pl o dwa nowe serwisy: serwis dla niewidomych (i niedowidzących) oraz serwis multimedialny.

3.3. Systemy teleinformatyczne

W projekcie zostały zrealizowane dwa zadania pilotażowe dotyczące wprowadzenia do obsługi Partnera sytemu teleinformatycznego opartego o VOIP z wykorzystanie systemu wideokonferencji, który miał na celu poprawe zarządzania jednostką oraz warunków pracy, a także zmniejszenie koszty obsługi telefonicznej. Dzięki temu gminy i powiaty mogą zapoznać się z jego możliwościami technicznymi w Starostwie Powiatu Koneckiego oraz w Urzędzie Miasta Ostrowiec Świętokrzyski.

3.4. Centrum Zarządzania Miastem w Ostrowcu Świętokrzyskim

W ramach projektu zostało utorzone Centrum Zarządzania Miastem w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie funkcjonuje noweczesna serwerownia wyposażona w wysokiej jakości sprzęt informatyczny i oprogramowanie do zarządzania Miastem.

4. Główne efekty rzeczowe:

W ramach projektu zostały zakupione następujące produkty:

1)            System Dziedzinowy PUMA – dla  83 JST (74 gminy i 9 powiatów),
2)            Elektroniczny Obieg Dokumentów EDICTA - dla 91 JST (83 gminy i 8  powiatów),
3)            komputery z systemem operacyjnym -1 800 szt.,
4)            laptopy z systemem operacyjnym - 210 szt.,
5)            serwery, macierze - 255 szt.,
6)            drukarki kodu kreskowego - 84 szt.,
7)            urządzenia zabezpieczające typu firewall / fortigate - 74 szt.,
8)            urządzenia  sieciowe - switche - 205 szt.,
9)            karty logowania - 2 528 szt.,
10)        czytniki kodów kreskowych - 73 szt.,
11)        szafy serwerowe - 84 szt.,
12)        szafy ognioodporne na kopie zapasowe - 84 szt.,
13)        rozbudowa lub budowa sieci informatycznej LAN – 60 JST,
14)        zasilacze UPS do stacji roboczych - 988 szt.,
15)        kontroler domeny - 73 szt.,
16)        pakiet biurowy - 1905 szt.,
17)        licencje dostępowe CAL - 4731 szt.,
18)        sieć LAN – w 60 JST,
19)        napęd LTO4 – 59 szt.,
20)        skaner – 165 szt.,
21)        telefony IP – 251 szt.,
22)        Urządzenia NAS – 62 szt.,
23)        Wyposażenie serwerowni CZM w Ostrowcu Św. (serwery, firewalle,  systemy wirtualizacyjne).

Projekt realizowany w oparciu o uchwałę nr 2745/10 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2010 r. (z póżn. zm.), w sprawie dofinansowania indywidualnego projektu kluczowego Województwa Świętokrzyskiego pod nazwą "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" nr WND-RPSW.02.02.00-26-001/10 w ramach Działania nr 2.2. Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013.

Dokumentem bazowym dla projektu jest studium wykonalności w wersji ze stycznia 2010 r. W wyniku wprowadzonych zmian w projekcie nastąpiła aktualizacja studium we września 2013 r. Kolejne zmiany wprowadzone do projektu zostały wykazane w Anekssie nr 1 z lipca 2014 r,  Aneksie nr 2 z października 2014 r. oraz Aneksie nr 3 z 31 grudnia 2015 r.

Na etapie realizacji projektu włączone zostały następujące nowe zadania:

 1. Rozszerzenie dotychczasowego zakresu rzeczowego projektu „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach o zadanie pn.: „Informatyzacja wybranych procesów UMWŚ”. Nowe zadanie dotyczyło zakup i wdrożenia oprogramowania oraz wymaganych do jego uruchomienia komponentów sprzętowych (np.: serwery, rejestratory) i programowych (np.: oprogramowanie systemowe i bazodanowe) do obsługi następujących obszarów:

1)          kadry – płace + zarządzanie zasobami ludzkimi
2)          zarządzanie i monitoring zasobów IT
3)          RCP (Rejestrator Czasu Pracy)
4)          obsługa zamówień publicznych
5)          backup (archiwizacja) danych przetwarzanych w systemie informatycznym UMWŚ.

Zadanie pn. „Wirtualizacja środowiska pracy w prokuraturach okręgu kieleckiego” (zgłoszone przez Prokuraturę Okręgową w Kielcach). W ramach tego zadania dokonano zakupu sprzętu komputerowego oraz oprogramowania i licencji dla prokuratur z województwa świętokrzyskiego.  Umożliwi to utworzenie systemu informatycznego zapewniającego ciągłość i bezpieczeństwo pracy. Zadanie bezpośrednio realizowała Prokuratura Okręgowa w Kielcach, przy ścisłej współpracy z pracownikami Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego.

 1. Zadanie pn. „Chmura prywatna w administracji rządowej w województwie świętokrzyskim” zgłoszone przez Świętokrzyski Urząd Wojewódzki. Zadanie to miało na celu uruchomienie wspólnego obiegu dokumentów oraz dostęp do zasobów sieciowych i wprowadzenie wspólnej poczty elektronicznej dla jednostek administracji rządowej (zespolonej) w województwie. Za realizacje całego zadania odpowiada wnioskodawca, który również zabezpiecza odpowiednie środki na realizację. Koszt zadania wynosi ok. 660 tys. zł., z czego 85% będzie dofinansowane z funduszy UE.
 2. Zadanie pn. „Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej Miasta i Gminy Ożarów jako element projektu e-świętokrzyskie” zgłoszone przez Gminę Ożarów. Dzięki rozbudowie i modernizacji infrastruktury teleinformatycznej umożliwiającej wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych. Nowe technologie zapewniają również duże oszczędności zarówno czasu związanego z ich zarządzaniem jak i energii elektrycznej. Zadanie zostało przyjęte do Projektu uchwałą Zarządu Województwa nr 2372/13 z dnia 6 grudnia 2013 roku.
 3. Zadanie pn. „Informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Kielcach”, mające na celu utworzenie systemu informatycznego zapewniającego ciągłość oraz bezpieczeństwo pracy szpitala i przychodni SP ZOZ MSW. Planowana inwestycja jest związana z budową ogólnopolskiego Systemu Informacji Medycznej, którego częścią składową będzie Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
  (e-dokumentacja). Pozwoli również na efektywniejsze wykorzystanie kadry informatycznej, jednocześnie umożliwiając dalszy rozwój.
 4. Zadanie pn. „Rozbudowa infrastruktury informatycznej Policji świętokrzyskiej na potrzeby komunikacji ze społeczeństwem” dotyczy zakupu i uruchomienia bezpiecznej platformy sprzętowej oraz programowej, stanowiącej podstawę dla przeniesienia i uruchomienia aplikacji informatycznych systemów dziedzinowych Policji do obsługi repozytoriów dokumentów oraz systemów rejestrów i formularzy usprawniających organizację pracy policji i wymiany informacji z obywatelami za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji oraz wdrożenie procedur bezpieczeństwa systemów, aplikacji i danych.
 5. Zadanie uzupełniające nr 1 dla JST pn. „Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania” objęło wszystkie JST uczestniczące w projekcie.
 6. Zadanie uzupełniające nr 2  pn. „Dostawa sprzętu informatycznego i szaf serwerowych dla JST” objęło dodatkowy zakup wymienionego sprzętu na które dane JST zgłosiły zapotrzebowanie.
 7. Zadanie uzupełniające nr 2 realizowane przez Ostrowiec Świętokrzyski, związane głownie z prawidłowym funkcjonowaniem Centrum Zarządzania Miastem.
 8. Zadanie pn. „Podniesienie bezpieczeństwa i wydajności platform informatycznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego”, będące w trakcie realizacji umowy z wykonawcą, której przedmiotem jest dostawa, modyfikacja i rozbudowa infrastruktury informatycznej wraz z instalacją i konfiguracją w siedzibie Zamawiającego. Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w grudniu br.

 

Logowanie

Z uwagi na naturalne zmiany kadrowe jakie mają miejsce w Państwa jednostkach, zwracam się z prośbą, aby w przypadku potrzeby zalogowania do repozytorium skontaktować się z biurem projektu pod numerem tel. 41 306 70 30
Baner 20-lecia Województwa Świętokrzyskiego