Jesteś tutaj: Strona główna
 
 
Aktualności
 

Na przedsiębiorców z Polski Wschodniej czeka 50 mln zł na zdobywanie zagranicznych rynków oraz aż 250 mln zł na rozwijanie produktów sieciowych – czyli oferowanie produktów i usług pod jedną marką. Konkursy prowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, wg zmienionych, zgodnie z wnioskami przedsiębiorców, warunków.

Data utworzenia: piątek, 15 lutego 2019r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 28.12.2018 do 29.03.2019

Data utworzenia: czwartek, 29 listopada 2018r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Centrum Unijnych Projektów Transportowych, działając jako Instytucja Organizująca Konkurs (IOK) z siedzibą przy ul. Plac Europejski 2, 00–844 Warszawa, działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 z późn. zm.), ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 6 – Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach Działanie 6.1Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach.

Planowany nabór wniosków: od 14.12.2018 roku do 31.01.2019 roku

Data utworzenia: piątek, 16 listopada 2018r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłosiło konkurs w temacie Przestrzeń dostępnej szkoły, Działanie 4.1 Innowacje społeczne. Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 13 listopada 2018 r. do 17 stycznia 2019 r.

Data utworzenia: środa, 14 listopada 2018r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, działając jako Instytucja Organizująca Konkurs (IOK), na podstawie Umowy POIiŚ nr 1 MG-NFOŚiGW/2014 w sprawie realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 zawartej w dniu 18 grudnia 2014 r., ogłasza nabór wniosków w ramach konkursu zamkniętego POIS.01.06.01-IW.03-00-004/18 dla Osi Priorytetowej I – Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji.

Planowany nabór wniosków: od 28.09.2018 do 28.12.2018 roku

Data utworzenia: środa, 14 listopada 2018r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach PO PW, poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP.Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 8 listopada 2018 r. do 10 stycznia 2019 r.

 

Data utworzenia: wtorek, 13 listopada 2018r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460) ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki” (Typ II projektu: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki).

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 12.10.2018 do 26.10.2018

Data utworzenia: piątek, 14 września 2018r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 30.09.2018 do 29.03.2019

Data utworzenia: piątek, 14 września 2018r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.) ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd” Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 28.09.2018 do 31.07.2019

Data utworzenia: piątek, 14 września 2018r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 20.08.2018 do 19.10.2018

Data utworzenia: piątek, 20 lipca 2018r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.) w ramach naboru POPC.02.01.00-IP.01-00-009/17 wezwała Wnioskodawców planujących realizację projektów pozakonkursowych do złożenia wniosków o dofinansowanie.

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 11.12.2017 do 30.06.2018

Data utworzenia: wtorek, 29 maja 2018r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back–office w administracji rządowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.). Ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd” Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back–office w administracji rządowej”.

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 30.05.2018 do 31.10.2018

Data utworzenia: środa, 2 maja 2018r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.) ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd” Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 30.05.2018 do 30.09.2018

Data utworzenia: środa, 2 maja 2018r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, planuje ogłoszenie konkursu „Szkolenia pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia w zakresie świadczenia usług w ramach sieci EURES”.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu potrwa od 28.05.2018 do 11.06.2018

Data utworzenia: środa, 25 kwietnia 2018r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs „Przygotowanie i wdrożenie modeli przedsiębiorstw społecznych, m.in. o charakterze usługowym, świadczących tzw. „wiązki” usług społecznych użyteczności publicznej, kierowanych w szczególności w zindywidualizowany i kompleksowy sposób do osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych oraz ich rodzin, w tym dla rodzin posiadających dzieci z niepełnosprawnością i realizujących zadania użyteczności publicznej w zakresie rozwoju lokalnego”.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu potrwa od 30.03.2018 do 08.05.2018

Data utworzenia: środa, 25 kwietnia 2018r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza dodatkowy konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach działania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP. Na firmy czeka 150 mln złotych, w tym 100 mln zł na przedsiębiorców inwestujących w miastach średnich makroregionu.

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 29 maja 2018 r. do 31 lipca 2018 r.

Data utworzenia: środa, 25 kwietnia 2018r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 planuje ogłoszenie konkursu w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym pt. „Trzecia Misja Uczelni”, dotyczący opracowania programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych, kursów, szkoleń dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu potrwa od 18.05.2018 do 26.06.2018

Data utworzenia: środa, 18 kwietnia 2018r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, planuje ogłoszenie konkursu na realizację projektów w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu potrwa od 18.05.2018 do 22.06.2018

Data utworzenia: środa, 18 kwietnia 2018r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach poddziałania 1.1.1 POPW Platformy startowe dla nowych pomysłów.

 Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 30 kwietnia do 14 czerwca 2018 r.

Data utworzenia: czwartek, 5 kwietnia 2018r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój planuje ogłoszenie konkursu dotyczącego szkoleń dla pracowników administracji publicznej z zakresu dostępność przestrzeni i budynków dla osób
z niepełnosprawnościami.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu potrwa od 30.04.2018 do 21.05.2018

Data utworzenia: środa, 4 kwietnia 2018r.
 
 
 
Logowanie
 

 
 
 
 
 
copyrights © 2012 - 2019 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 
Jesteś naszym
043159 gościem
 
 
 
 
 
 

Strategia rozwoju województwa jest podstawowym i najważniejszym dokumentem samorządu województwa, określającym obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju, prowadzonej w przestrzeni regionalnej.