Jesteś tutaj: Strona główna
 
 
Aktualności
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.) w ramach naboru POPC.02.01.00-IP.01-00-009/17 wezwała Wnioskodawców planujących realizację projektów pozakonkursowych do złożenia wniosków o dofinansowanie.

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 11.12.2017 do 30.06.2018

Data utworzenia: wtorek, 29 maja 2018r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back–office w administracji rządowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.). Ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd” Działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back–office w administracji rządowej”.

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 30.05.2018 do 31.10.2018

Data utworzenia: środa, 2 maja 2018r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460 ze zm.) ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd” Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 30.05.2018 do 30.09.2018

Data utworzenia: środa, 2 maja 2018r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, planuje ogłoszenie konkursu „Szkolenia pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia w zakresie świadczenia usług w ramach sieci EURES”.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu potrwa od 28.05.2018 do 11.06.2018

Data utworzenia: środa, 25 kwietnia 2018r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs „Przygotowanie i wdrożenie modeli przedsiębiorstw społecznych, m.in. o charakterze usługowym, świadczących tzw. „wiązki” usług społecznych użyteczności publicznej, kierowanych w szczególności w zindywidualizowany i kompleksowy sposób do osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych oraz ich rodzin, w tym dla rodzin posiadających dzieci z niepełnosprawnością i realizujących zadania użyteczności publicznej w zakresie rozwoju lokalnego”.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu potrwa od 30.03.2018 do 08.05.2018

Data utworzenia: środa, 25 kwietnia 2018r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza dodatkowy konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach działania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP. Na firmy czeka 150 mln złotych, w tym 100 mln zł na przedsiębiorców inwestujących w miastach średnich makroregionu.

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 29 maja 2018 r. do 31 lipca 2018 r.

Data utworzenia: środa, 25 kwietnia 2018r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 planuje ogłoszenie konkursu w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym pt. „Trzecia Misja Uczelni”, dotyczący opracowania programów kształcenia i realizacji działań dydaktycznych, kursów, szkoleń dla niestandardowych odbiorców szkolnictwa wyższego.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu potrwa od 18.05.2018 do 26.06.2018

Data utworzenia: środa, 18 kwietnia 2018r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, planuje ogłoszenie konkursu na realizację projektów w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu potrwa od 18.05.2018 do 22.06.2018

Data utworzenia: środa, 18 kwietnia 2018r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach poddziałania 1.1.1 POPW Platformy startowe dla nowych pomysłów.

 Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 30 kwietnia do 14 czerwca 2018 r.

Data utworzenia: czwartek, 5 kwietnia 2018r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój planuje ogłoszenie konkursu dotyczącego szkoleń dla pracowników administracji publicznej z zakresu dostępność przestrzeni i budynków dla osób
z niepełnosprawnościami.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu potrwa od 30.04.2018 do 21.05.2018

Data utworzenia: środa, 4 kwietnia 2018r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa  z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” działając na podstawie art. 40 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 217) ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 30.04.2018 do 17.09.2018

Data utworzenia: czwartek, 29 marca 2018r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 ogłasza w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym ogłosił konkurs na „Programy kształcenia nauczycieli” dotyczący opracowania i wdrożenia programów kształcenia nauczycieli na kierunkach realizujących specjalność nauczycielską.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu potrwa od 26.03.2018 do 13.04.2018

Data utworzenia: wtorek, 27 marca 2018r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Instytucja Pośrednicząca Ministerstwo Edukacji Narodowej planuje ogłoszenie konkursu w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu potrwa od 05.04.2018 do 30.04.2018

Data utworzenia: środa, 7 marca 2018r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, planuje ogłoszenie konkursu „Młodzież solidarna w działaniu”.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu potrwa od 01.05.2018 do 20.05.2018

Data utworzenia: środa, 7 marca 2018r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 28.02.2018 do 27.04.2018

Data utworzenia: piątek, 2 lutego 2018r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa  z siedzibą przy ul. Spokojnej 13a, 01-044 Warszawa jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.1. „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” działając na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460) przeprowadziła w trybie pozakonkursowym nabór nr POPC.02.01.00-IP.01-00-006/17 wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: II Osi priorytetowej POPC – „E-administracja i otwarty rząd” Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”.

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 09.06.2017 do 31.12.2017

Data utworzenia: środa, 13 grudnia 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej planuje ogłoszenie konkursu pn. „Wdrożenie narzędzia wspierającego przeciwdziałanie dyskryminacji w miejscu pracy i w dostępie do zatrudnienia w małych przedsiębiorstwach”

Nabór wniosków o dofinansowanie projektu potrwa od 30.12.2017 do 17.01.2018

Data utworzenia: piątek, 1 grudnia 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój planuje ogłoszenie konkurs pn. „Centra Arbitrażu i Mediacji”.

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 15.12.2017 do 22.01.2018

Data utworzenia: piątek, 1 grudnia 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje że, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jako partner MR w Działaniu 2.4 „Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji” Poddziałaniu 2.4.1 „Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów inno_LAB” Pilotaż „Granty na dizajn” w ramach II osi priorytetowej: „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I” POIR ogłasza nabór na powierzenie grantów dla projektów składanych przez operatorów.

Termin  naboru od 27.11.2017 do 04.01.2018

Data utworzenia: piątek, 1 grudnia 2017r.
 
 

Departament Polityki Regionalnej informuje że, Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Rozwoju ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, w ramach POIR.

Termin  naboru od 20.11.2017 do 19.01.2018

Data utworzenia: czwartek, 30 listopada 2017r.
 
 
 
Logowanie
 

 
 
 
 
 
copyrights © 2012 - 2018 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 
Jesteś naszym
039537 gościem
 
 
 
 
 
 

Strategia rozwoju województwa jest podstawowym i najważniejszym dokumentem samorządu województwa, określającym obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju, prowadzonej w przestrzeni regionalnej.