Jesteś tutaj: Strona główna Ogłoszenie o konkursie dla Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych (V nabór), Polska Cyfrowa
 
 
Ogłoszenie o konkursie dla Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych (V nabór), Polska Cyfrowa
 

Departament Polityki Regionalnej informuje, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Nabór wniosków o dofinansowanie potrwa od 30.09.2018 do 29.03.2019

Kto może składać wnioski?

  • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2016 r., poz. 1817),
  • JST oraz ich związki i stowarzyszenia,
  • instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku,
  • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu dofinansowanie mogą uzyskać projekty przewidujące realizację działań szkoleniowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji cyfrowych. W celu uzyskania najbardziej efektywnego rezultatu ww. działań, możliwe będzie wykorzystanie innych, aniżeli stacjonarne kursy i szkolenia, form przekazywania wiedzy, które będą integrować oraz angażować ich uczestników, wykorzystując przy tym dostępne narzędzia TIK. W tym kontekście dopuszczalne są projekty kompleksowe łączące różnorodne formy dotarcia do ostatecznego odbiorcy.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 100% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektu w niniejszym konkursie wynosi 35 000 000,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć milionów złotych), która stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (84,63%) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (15,37%).

Kwota alokacji zostaje podzielona na 3 grupy projektów w następujący sposób:

a) kwota w wysokości 10 000 000,00 PLN przeznaczona jest na dofinansowanie projektów realizowanych na terenie jednego województwa lub mniejszym;

b) kwota w wysokości 10 000 000,00 PLN przeznaczona jest na dofinansowanie projektów realizowanych na terenie więcej niż jednego województwa do sześciu województw;

c) kwota w wysokości 15 000 000,00 PLN przeznaczona jest na dofinansowanie projektów realizowanych na terenie powyżej sześciu województw, w tym projektów
o zasięgu ogólnopolskim.

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie projektu przyjmowane będą w formie elektronicznej podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579), za pośrednictwem aplikacji internetowej,udostępnionej pod adresem: https://popc03.cppc.gov.pl.

Wszelkie dokumenty i informacje niezbędne do opracowania wniosku o dofinansowanie znajdują się na stronie internetowej: https://www.polskacyfrowa.gov.pl/nabory/31-dzialania-szkoleniowe-na-rzecz-rozwoju-kompetencji-cyfrowych-v-nabor/

Data utworzenia: piątek, 14 września 2018r.
 
 
Logowanie
 

 
 
 
 
 
copyrights © 2012 - 2019 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 
Jesteś naszym
042774 gościem
 
 
 
 
 
 

Strategia rozwoju województwa jest podstawowym i najważniejszym dokumentem samorządu województwa, określającym obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju, prowadzonej w przestrzeni regionalnej.