Jesteś tutaj: Strona główna Polityka Rozwoju Kraju Krajowe Dokumenty Operacyjne 2007-2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
 
 
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
 

Cele Programu

Celem głównym Programu Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

 • Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw
 • Wzrost konkurencyjności polskiej nauki
 • Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym
 • Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym
 • Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy
 • Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce

Cel główny Programu wychodzi naprzeciw celom stawianym przez podstawowy średniookresowy dokument strategiczny UE – odnowioną w 2005 roku Strategię Lizbońską. Główne założenia Strategii Lizbońskiej to wzrost gospodarczy i zatrudnienie przy zachowaniu pełnej zgodności z celami zrównoważonego rozwoju i Strategicznymi Wytycznymi Wspólnoty.

Cele te Program realizuje, przeznaczając ponad 90 proc. funduszy na działania w obszarach badania + rozwój (B+R), innowacje, technologie informacyjne i komunikacyjne. Program Innowacyjna Gospodarka jest więc programem w największym stopniu wpisującym się w realizację Strategii Lizbońskiej.

Należy podkreślić, że Program nie jest kontynuacją Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, 2004-2006 (SPO-WKP). Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli realizować inwestycje o zbliżonym charakterze do tych, które realizowane były w ramach cieszącego się ogromną popularnością działania 2.3. SPO-WKP Dotacje dla MSP na inwestycje, będą mogli uzyskać wsparcie w ramach jednego z 16 RPO, funkcjonującego w ich województwie. Uzupełnieniem działań bezpośrednio skierowanych do przedsiębiorców będzie wsparcie systemowe dla sieci instytucji  otoczenia biznesu oraz innowacyjnych instytucji okołobiznesowych (tj. np. parków technologicznych, inkubatorów technologicznych, Centrów Zaawansowanych Technologii).

W latach 2007-2013 w ramach Programu przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, jednostki badawcze i naukowe oraz instytucje administracji publicznej uzyskają wsparcie w wysokości przekraczającej 9,71 miliarda euro na realizację różnego rodzaju projektów, które przyczyniają się do podnoszenia innowacyjności polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorstw. Z kwoty tej 8,25 miliarda euro to środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), a pozostałe 1,46 miliarda euro pochodzi z budżetu krajowego.

Program ma na celu wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności. Będzie to zarówno bezpośrednie wsparcie dla przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu oraz jednostek naukowych świadczących przedsiębiorstwom usługi o wysokiej jakości, a także wsparcie systemowe zapewniające rozwój środowiska instytucjonalnego innowacyjnych przedsiębiorstw.

W ramach Programu wspierane będą działania z zakresu innowacyjności produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw.

Wsparcie przewidziane w ramach Programu udzielane będzie niezależnie od sektora czy branży, której dotyczy (przy ograniczeniach wynikających z zakresu interwencji EFRR oraz regulacji dotyczących pomocy publicznej). W ramach Programu nie będzie wspierana innowacyjność na poziomie lokalnym lub regionalnym. Tego rodzaju innowacyjność będzie promowana i wspierana w Regionalnych Programach Operacyjnych i Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej. W ramach Programu wspierane będą projekty, które są innowacyjne co najmniej w skali kraju lub na poziomie międzynarodowym.

Instytucje realizujące Program

Instytucją Zarządzającą (IZ) dla Programu jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR). Oprócz IZ są również instytucje, które pośredniczą w realizacji Programu – tzw. Instytucje Pośredniczące:

 • Ministerstwo Gospodarki (MG)
 • Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR); poprzednio, do 31 sierpnia 2011 r. -
 • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo Administracji i Cyfryzacji; poprzednio, do 17 listopada 2011 r. -
 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Instytucje te będą odpowiedzialne za wdrażanie poszczególnych priorytetów Programu, współdziałając w tym zakresie z podległymi Instytucjami Wdrażającymi (Instytucjami Pośredniczącymi II stopnia).

Więcej informacji na temat Instytucji realizujących projekt

Beneficjenci Programu

Wsparcie dostępne w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka przeznaczone będzie na współfinansowanie innowacyjnych projektów, realizowanych przez cztery kategorie beneficjentów:

 1. przedsiębiorców (45,8% wsparcia)
 2. jednostki naukowe i badawcze (23,05% wsparcia)
 3. instytucje otoczenia biznesu świadczące usługi innowacyjne oraz ich sieci (10,08% wsparcia),
 4. administracja publiczna w zakresie elektronicznych usług na rzecz obywateli, w szczególności przedsiębiorców (16,96% wsparcia)

Finansowanie Programu

Program Innowacyjna Gospodarka realizowany będzie z środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.

Alokacja na Program Innowacyjna Gospodarka wynosi ogółem 9 711 629 742 euro, w tym 8 254 885 280 euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Pliki do pobrania:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - wersja zatwierdzona przez KE 09.12.2013 r.

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - wersja z 22.10.2013 r.

Lista projektów indywidualnych (kwiecień 2014 r.)

Lista projektów indywidualnych realizowanych w województwie świętokrzyskim (aktualizacja kwiecień 2014 r.)

 

 
 
Logowanie
 

 
 
 
 
 
copyrights © 2012 - 2019 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 
Jesteś naszym
042774 gościem
 
 
 
 
 
 

Strategia rozwoju województwa jest podstawowym i najważniejszym dokumentem samorządu województwa, określającym obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju, prowadzonej w przestrzeni regionalnej.