Jesteś tutaj: Strona główna Polityka Rozwoju Kraju Krajowe Dokumenty Operacyjne 2007-2013 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
 
 
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej
 

logo_porpw

Cele Programu

Celem Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej jest:

"Przyspieszenie tempa rozwoju społeczno – gospodarczego Polski Wschodniej  w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju"

Cel główny Programu osiągany będzie przez realizację celów szczegółowych, którymi są:

 • stymulowanie rozwoju konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy
 • zwiększenie dostępu do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej
 • rozwój wybranych funkcji metropolitalnych miast wojewódzkich
 • poprawa dostępności i jakości powiązań komunikacyjnych województw Polski Wschodniej
 • zwiększenie roli zrównoważonej turystyki w gospodarczym rozwoju makroregionu
 • optymalizacja procesu realizacji PO Rozwój Polski Wschodniej.

W ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej będą realizowane projekty o kluczowym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego pięciu województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Finansowane będą przede wszystkim inwestycje w zakresie infrastruktury wspierającej działalność naukową i badawczą oraz zakładające modernizację miejskich lub regionalnych systemów komunikacyjnych, a także realizowane będą przedsięwzięcia zwiększające atrakcyjność inwestycyjną i turystyczną tego obszaru.

 

PORPW LOGO

 Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) jest jednym z instrumentów polityki regionalnej, do których ponadto należą: regionalne programy operacyjne wdrażane przez samorządy województw oraz krajowe programy operacyjne: Innowacyjna Gospodarka, Infrastruktura i Środowisko, Kapitał Ludzki, Pomoc Techniczna oraz programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Program ten stanowi dodatkowy element wsparcia z funduszy strukturalnych, który wzmocni działanie innych programów na obszarze Polski Wschodniej.

Układ osi priorytetowych Programu

Oś priorytetowa I: Nowoczesna gospodarka

I.1. Infrastruktura uczelni
I.2. Instrumenty inżynierii finansowej
I.3. Wspieranie innowacji
I.4. Promocja i współpraca

Oś priorytetowa II: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

II.1. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej

Oś priorytetowa III: Wojewódzkie ośrodki wzrostu

III.1. Systemy miejskiego transportu zbiorowego
III.2. Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej

Oś priorytetowa IV: Infrastruktura transportowa

IV.1 Infrastruktura drogowa

Oś priorytetowa V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne

V.1. Promowanie zrównoważonego rozwoju turystyki
V.2. Trasy rowerowe

Oś priorytetowa VI: Pomoc techniczna

VI.1. Wsparcie procesu wdrażania oraz promocja Programu

Beneficjenci Programu Rozwój Polski Wschodniej

W ramach Programu Rozwój Polski Wschodniej projekty realizować będą:

 • szkoły wyższe,
 • jednostki samorządu terytorialnego oraz związki i stowarzyszenia z ich udziałem,
 • jednostki naukowe, w tym podstawowe jednostki organizacyjne szkół wyższych,
 • jednostki badawczo-rozwojowe, w tym jednostki Polskiej Akademii Nauk,
 • przedsiębiorcy,
 • organizacje pozarządowe; instytucje i organizacje ważne z punktu widzenia rozwoju turystyki, ochrony przyrody itp.,
 • Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad,
 • instytucje ważne dla regionów z punktu widzenia rozwoju regionalnego, w tym:
  - urzędy statystyczne, biura planowania przestrzennego,
  - organizacje turystyczne,
 • instytucje otoczenia biznesu i innowacji (agencje i fundacje rozwoju regionalnego i lokalnego, kluby biznesu, centra obsługi inwestorów, izby gospodarcze, centra transferu technologii, parki technologiczne, parki przemysłowe; inkubatory przedsiębiorczości),
 • Instytucja Zarządzająca Programem oraz Instytucja Pośrednicząca i inne instytucje wyznaczone do wdrażania Programu,
  - organy administracji rządowej.

Finansowanie

Program Rozwój Polski Wschodniej realizowany jest ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) oraz krajowych środków publicznych. Pula środków przeznaczonych na Program z EFRR obejmuje kwotę ok. 2,27 mld euro, w tym ok. 992 mln euro specjalnych środków przeznaczonych decyzją Rady Europejskiej dla najbiedniejszych regionów Unii Europejskiej (UE-25). Pozostała kwota, tj. ok. 1,3 mld euro została przyznana przez Rząd RP, z ogólnej puli środków z EFRR przyznanych dla Polski.

W układzie poszczególnych osi priorytetowych realizujących PO RPW środki zostały rozdysponowane w następujący sposób:  tabela finansowa porpw w podziale na osie

Środki Programu zostały przyporządkowane poszczególnym województwom Polski Wschodniej. Podziału dokonano w oparciu o specjalny algorytm. Podział ten przedstawia się następująco: algorytm podziału środków porpw na woj

Z ogólnej kwoty EFRR  przeznaczonej na Program 2,27 mld euro wydzielono z podziału kwotę 68,21 mln euro przewidzianą  na realizację Priorytetu VI Pomoc techniczna.

Instytucje realizujące Program

Instytucją Zarządzającą dla Programu Rozwój Polski Wschodniej jest minister rozwoju regionalnego, który odpowiada za skuteczność, efektywność i prawidłowość zarządzania oraz wdrażania Programu. Obowiązki Instytucji Zarządzającej Programem pełni jednostka organizacyjna w ramach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Obecnie funkcję tą pełni Departament Programów Ponadregionalnych. 

Instytucja Zarządzająca powierzyła realizację części zadań Instytucji Pośredniczącej. Dla Programu Instytucją Pośredniczącą jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), która odpowiada za: monitorowanie przygotowania projektów indywidualnych (od pre – umowy do umowy o dofinansowanie), przeprowadzenie naboru wniosków o dofinansowanie, podpisanie umów o dofinansowanie, weryfikację wniosków o płatność; kontrolę realizacji projektów; działania informacyjne i promocyjne oraz monitorowanie i ewaluację realizacji osi priorytetowych.

Pliki do pobrania:

Program Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
(zaktualizowany 21 maja 2014 r.)

Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla Programu Rozwój Polski Wschodniej

Załącznik do Prognozy Oddziaływania na Środowisko dla Programu Rozwój Polski Wschodniej

Lista projektów indywidualnych Programu Rozwój Polski Wschodniej – styczeń 2014 r.

Lista projektów indywidualnych realizowanych w województwie świętokrzyskim wraz ze szczegółowymi informacjami (aktualizacja kwiecień 2014)

 

 
 
Logowanie
 

 
 
 
 
 
copyrights © 2012 - 2019 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 
Jesteś naszym
042774 gościem
 
 
 
 
 
 

Strategia rozwoju województwa jest podstawowym i najważniejszym dokumentem samorządu województwa, określającym obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju, prowadzonej w przestrzeni regionalnej.