Jesteś tutaj: Strona główna Polityka Rozwoju Kraju Krajowe dokumenty strategiczne
 
 
Krajowe dokumenty strategiczne
 

Zasady prowadzenia polityki rozwoju określa ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r.o zasadach prowadzenia polityki rozwoju - do pobrania tekst ustawy

Przez politykę rozwoju rozumie się zespół wzajemnie powiązanych działań podejmowanych i realizowanych w celu zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju, spójności społeczno-gospodarczej, regionalnej i przestrzennej, podnoszenia konkurencyjności gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc pracy w skali krajowej, regionalnej lub lokalnej.

Politykę rozwoju prowadzą: Rada Ministrów, samorząd województwa, samorząd powiatowy i gminny, na podstawie strategii rozwoju, przy pomocy programów i innych instrumentów finansowych, służących osiąganiu ww. celów.

Realizację strategii rozwoju współfinansowanych ze środków budżetu państwa lub środków rozwojowych pochodzących z Unii Europejskiej lub z innych źródeł zagranicznych koordynuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego.


Strategia Rozwoju Kraju jest nadrzędnym, wieloletnim dokumentem strategicznym rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, stanowiącym punkt odniesienia zarówno dla innych strategii i programów rządowych, jak i opracowywanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

29 listopada 2006 r. Rada Ministrów przyjęła Strategię Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 - do pobrania dokument strategii


Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO) są podstawowym dokumentem przygotowywanym przez każdy kraj członkowski Unii Europejskiej, określającym krajowe priorytety, na które będą przeznaczone unijne fundusze i środki krajowe w latach 2007-2013 i podlegającym uzgodnieniom z Komisją Europejską. NSRO stanowią instrument odniesienia dla przygotowywania programów operacyjnych.

Pobierz plik:

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 - wersja z maja 2007 r., zaakceptowana przez Komisję Europejską


Plan uporządkowania dokumentów strategicznych

Rada Ministrów w dniu 27 listopada 2009 r. przyjęła dokument pn. "Plan uporządkowania strategii rozwoju" (reasumpcja decyzji 10 marca 2010r.), który stanowi pierwszy etap prac związnych z przedsięwzięciem podjętym przez Rząd, jakim jest uporządkowanie obowiązujących dokuemntów strategicznych, tj. strategii i programów rozwoju, w tym programów wieloletnich. Zawiera on koncepcję dotyczącą zoptymalizowania liczby obowiązujących strategii rozwoju.

W nowym systemie do podstawowych dokumentów strategicznych, w oparciu o które prowadzona jest polityka rozwoju, należą:

  • długookresowa strategia rozwoju kraju,(DSRK) określająca główne trendy, wyzwania oraz koncepcję rozwoju kraju w perspektywie długookresowej,
  • średniookresowa strategia rozwoju kraju (Strategia Rozwoju Kraju 2020) – najważniejszy dokument w perspektywie średniookresowej, określający cele strategiczne rozwoju kraju do 2020 roku oraz
  • 9 zintegrowanych strategii, służących realizacji założonych celów rozwojowych (za ich przygotowanie odpowiedzialni będą koordynatorzy – ministrowie odpowiadający za dany obszar merytoryczny)

Powyższe strategie łączy wspólna hierarchia celów i kierunków interwencji.

więcej na stronie mrr.gov.pl

Współcześnie za niezbędny element długookresowego planowania strategicznego oraz zarządzania i koordynacji procesów rozwojowych uznaje się planowania przestrzenne. Podstawowym dokumentem planistycznym zawierającym propozycje działań systemowych opartych o ład przestrzenny jest Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPZK).

 
 
Logowanie
 

 
 
 
 
 
copyrights © 2012 - 2019 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 
Jesteś naszym
042774 gościem
 
 
 
 
 
 

Strategia rozwoju województwa jest podstawowym i najważniejszym dokumentem samorządu województwa, określającym obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju, prowadzonej w przestrzeni regionalnej.