Aktualizacja Strategii Rozwoju Polski Wschodniej
 

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 jest pierwszą w Polsce strategią makroregionalną powstałą po reformie administracyjnej z 1998 roku, obejmującą pięć województw: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. W latach 2007-2013 Makroregion został beneficjentem specjalnego instrumentu wsparcia przeznaczonego przez Unię Europejską dla obszarów  o najniższym poziomie rozwoju. Strategia tworzy ramy dla działań podejmowanych w dłuższym horyzoncie czasowym do roku 2020.

Obowiązek aktualizacji dokumentu wynika zarówno z zapisów samej Strategii, jak również z przyjętego przez Radę Ministrów systemu porządkowania dokumentów strategicznych.
Zadanie polegające na dokonaniu aktualizacji i uzupełnienia Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 zostało przewidziane w Planie prac Rady Ministrów na 2010 r.

Zasady współpracy przy aktualizacji dokumentu zostały określone w liście intencyjnym "Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 Aide-memoire" podpisanym wspólnie przez Panią Minister Rozwoju Regionalnego Elżbietę Bieńkowską oraz Marszałków pięciu województw.

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020. Aktualizacja

Uchwała nr 121 Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2013 r. (M.P. z dnia 8 sierpnia 2013 r. poz. 641) w sprawie przyjęcia zaktualizowanej „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020"

Deklaracja dotycząca potrzeby i zasad aktualizacji, z czerwca 2011 – Ad memoire

Ekspertyzy przygotowane na potrzeby aktualizacji Strategii

 

 
 
Logowanie
 

 
 
 
 
 
copyrights © 2012 - 2019 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 
Jesteś naszym
042774 gościem
 
 
 
 
 
 

Strategia rozwoju województwa jest podstawowym i najważniejszym dokumentem samorządu województwa, określającym obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju, prowadzonej w przestrzeni regionalnej.