Strategia Rozwoju Transportu
 

„Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r.” (z perspektywą do 2030 r.)”  jest jedną z dziewięciu strategii zintegrowanych, realizujących średnio- i długookresową strategię rozwoju kraju. Koordynatorem prac nad tym dokumentem jest Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

W projekcie dokumentu z maja 2012 roku wyodrębniono:

Cel główny: Zwiększenie dostępności transportowej oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywność sektora transportowego, poprzez tworzenie spójnego, zrównoważonego i przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym.

Cel strategiczny 1: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego

Cel strategiczny 2: Zwiększenie dostępności transportowej oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego poprzez tworzenie spójnego, zrównoważonego i przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym.

Zrealizowanie celu głównego w ciągu najbliższych 10 i dalszych lat wymaga osiągnięcia następujących celów operacyjnych:

  • stworzenie nowoczesnej, spójnej sieci infrastruktury transportowej;
  • zmiana sposobu organizacji i zarządzania systemem transportowym;
  • bezpieczeństwo i niezawodność;
  • ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko;
  • racjonalne finansowanie inwestycji infrastrukturalnych.

Pliki do pobrania:

Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. (z pespektywą do 2030 r.)

Załącznik 1 do SRT - Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Transportu

Załącznik 2 do SRT - Wnioski z konsultacji społecznych projektów: Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) i Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu SRT

Streszczenie SRT

Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu SRT

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt dokumentu z maja 2012, załączniki do projektu:

Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Transportu

Wnioski z konsultacji społecznych projektów: Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywa do 2030 roku) i Prognozy oddziaływania na środowisko dla projektu SRT

Słownik pojęć SRT

Projekt dokumentu - sierpień 2012

 
 
Logowanie
 

 
 
 
 
 
copyrights © 2012 - 2019 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 
Jesteś naszym
042774 gościem
 
 
 
 
 
 

Strategia rozwoju województwa jest podstawowym i najważniejszym dokumentem samorządu województwa, określającym obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju, prowadzonej w przestrzeni regionalnej.