Jesteś tutaj: Strona główna Polityka Unii Europejskiej Polityka Spójności 2007-2013
 
 
Polityka Spójności 2007-2013
 
Zakończył się proces uzgadniania rozporządzeń regulujących zasady realizacji wspólnotowej polityki spójności w latach 2007-2013. 5 maja 2006 r. Rada ds. Ekonomicznych i Finansowych (ECOFIN) osiągnęła porozumienie polityczne wobec pakietu pięciu aktów prawnych stanowiących podstawę wydatkowania środków strukturalnych UE w latach 2007-2013 (tj. rozporządzenia ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, oraz czterech rozporządzeń szczegółowych ws. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS), Funduszu Spójności oraz Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT).Ostateczne przyjęcie przez Radę UE tzw. wspólnego stanowiska w odniesieniu do rozporządzeń przyjmowanych w procedurze współdecydowania (tj. rozporządzeń dot. EFRR, EFS i EUWT), po zakończeniu prac prawników-językoznawców Rady UE i PE, miało miejsce w dn. 12 czerwca br. Zaakceptowanie pakietu rozporządzeń przez Parlament Europejski na sesji plenarnej w dn. 4 lipca br. umożliwiło ostateczne przyjęcie przez ECOFIN w dn. 11 lipca br. rozporządzeń podlegających procedurze zgody (tj. rozporządzenia ogólnego i rozporządzenia dotyczącego Funduszu Spójności),

Raporty kohezyjne

Trzeci raport kohezyjny – wnioski dla Polski - pobierz plik
 
Czwarty Raport Kohezyjny – przegląd spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej - pobierz plik

30 maja 2007 r. Komisja Europejska opublikowała Komunikat w sprawie czwartego sprawozdania na temat spójności gospodarczej i społecznej tzw. Raport Kohezyjny

Obowiązek przygotowania Sprawozdania na temat spójności gospodarczej i społecznej przez Komisję Europejską wynika z art. 159 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską stanowiącego, iż celem tego dokumentu jest „wskazanie postępów w urzeczywistnianiu spójności gospodarczej i społecznej, w tym sytuacji społeczno-gospodarczej i rozwoju regionów, jak również uwzględnienia priorytetów Wspólnoty.”

Rozporządzenie Rady nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne w zakresie polityki spójności na lata 2007-2013 precyzuje również, że Sprawozdanie nt. spójności powinno również odnosić się do roli funduszy, EBI i innych instrumentów finansowych, oraz wpływu innych wspólnotowych i krajowych polityk na osiągnięte postępy.

Istotą sprawozdań na temat spójności gospodarczej i społecznej, nazywanych również „raportami kohezyjnymi”, jest przeprowadzenie analizy skutków i oddziaływania polityki spójności w kontekście zaobserwowanych ewolucji uwarunkowań gospodarczych, społecznych i terytorialnych w regionach UE w okresie sprawozdawczym (3 lata). Analiza ta powinna pozwolić na sformułowanie propozycji dalszych dostosowań polityk w perspektywie osiągania spójności oraz realizacji priorytetów wspólnotowych. W Czwartym Raporcie Kohezyjnym po raz pierwszy został przedstawiony opis sytuacji gospodarczej, społecznej i terytorialnej rozszerzonej Unii i jej 268 regionów. Dokument zawiera szczegółową analizę pozycji regionów zobrazowaną produktem krajowym brutto (PKB), produkcyjnością i zatrudnieniem. Określa serię wyzwań, którym państwa członkowskie i regiony będą musiały stawić czoła w nadchodzących latach. Oprócz tego Raport zawiera pierwszą ocenę wpływu europejskiej polityki spójności w okresie programowania 2000-2006 oraz przygotowań do perspektywy 2007-2013 oraz składa się z czterech części:

  1. Sytuacja gospodarcza, społeczna i terytorialna oraz trendy w państwach członkowskich i regionach 27 państw UE.
  2. Oddziaływanie polityki spójności.
  3. Polityki krajowe a spójność.
  4. Polityka Wspólnoty a spójność.

Piąty raport Kohezyjny - pobierz plik

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO, KOMITETU REGIONÓW ORAZ EUROPEJSKIEGO BANKU INWESTYCYJNEGO - wnioski z piątego sprawozdania w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej: przyszłość polityki spójności

 
 
Logowanie
 

 
 
 
 
 
copyrights © 2012 - 2019 Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
 
Jesteś naszym
042774 gościem
 
 
 
 
 
 

Strategia rozwoju województwa jest podstawowym i najważniejszym dokumentem samorządu województwa, określającym obszary, cele i kierunki interwencji polityki rozwoju, prowadzonej w przestrzeni regionalnej.